Phương trình tham số

16 kết quả phù hợp trong mục Phương trình tham số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Cho 3 điểm A(–1,2),B(2,1),C(2,5)
a) Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát các đường thẳng AB,AC.Tính độ dài AB,AC
b) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tham số

Trong mặt phẳng tọa độ 0xy cho tam giác ABC biết A(1;3); B(0;-1); C(2;-1).
1) Lập phương trình tổng quát các cạnh AC.
2) Lập phương trình tham số của đường thẳng đI qua A và có hệ số góc k=-3/4.
3) Lập phương trình tổng quát đường cao BH của tam giác ABC. Từ đó tìm toạ độ điểm B’ đối xứng với B qua đường thẳng AC.
4) Tính đọ dài đường cao CN của tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Việt phương trình tham số

Trong mặt phẳng Oxy, Cho hai điểm A(1; -3); B(-5;1) và
đường thẳng d: .
Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng m
đi qua hai điểm A, B.
Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính khoảng cách từ K đến đường thẳng d.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Trong khụng gian Oxyz, cho ba điểm A( 2; -1 ;1), B( 0;2 ;- 3) C( -1 ; 2 ;0).
a) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng .Viết phương trỡnh mặt phẳng (ABC).
b) Viết phương trình tham số của đường thẳng BC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm đối xứng qua đường thẳng

Cho đường thẳng d có phương trình tham số:

Resized Imagea. Viết phương trình đường thẳng di qua M(2:4) và vuông góc với d.
b. Tìm M’ đối xứng với M qua đường thẳng d.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;2), B(1;4: 1. (1.5 điểm) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB. 2. (1.5 điểm) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O(0;0) và song song với đường thẳng AB. 3. (2.0 điểm) Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phường trình tham số

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho
1) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.
2) Viết phường trình tham số, phương trình tổng quát đường thẳng AC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Cho A(0;1), B(-1;1), C(2;5)
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB
b) Viết phương trình tổng quát của đường trung tuyến AM
c) Tính diện tích tam giác ABC
d) Tính độ dài đường cao AH, bán kính đường tròn ngoại tiếp, bán kính đường tròn nội tiếp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(–1; 0), B(1; 6), C(3; 2).
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.
b) Viết phương trình tổng quát của đường cao CH của tam giác ABC (H thuộc đường thẳng AB). Xác định tọa độ điểm H.

c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm là điểm C và tiếp xúc với đường thẳng AB.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Viết phương trình tham số của các đường thẳng:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Viết phương trình tham số của đường thẳng a) Đi qua điểm và có hệ số góc b) Đi qua điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Cho mặt phẳng (P): x-2y-3z+14 = 0 và điểm M(1; -1; 1) 1)

Viết phương trình tham số của đường thẳng d qua M và vuông góc với (P).

Tìm tọa độ giao điểm H của d và (P). 2)

Tìm tọa độ điểm N sao cho đoạn thẳng MN nhận H làm trung điểm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường thẳng trong không gian

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình chính tắc và tham số của đường thẳng (d), biết:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Cho điểm và đường thẳng a) Viết phương trình tham số của .b) Gọi là hình chiếu của trên .Tìm tọa độ .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số, chính tắc của đường thẳng

Viết phương trình tham số, chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng qua

Viết phương trình tham số của đường thẳng quaa) và vuông góc với đường thẳng b) và song song với đường thẳng


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay