Phương trình tổng quát

24 kết quả phù hợp trong mục Phương trình tổng quát
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với đường thẳng

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1 ; 0) và B(-2 ; 9).
1) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Resized Image đi qua hai điểm A và B.
2) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I(2 ; 7) và tiếp xúc với đường thẳng Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng Oxy, cho A(1;1), B(2;-1), C(4;0).
a) Tính AB, BC, tìm tọa độ A’ đối xứng A qua C.
b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC và tính độ dài đường cao AH của tam giác ABC
c) Viết phương trình đường cao AH
d) Viết phương trình đường tròn tâm A, tiếp xúc với cạnh BC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát của đường cao

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(1; 2), B(2; –3), C(-4; 1)
a) Viết phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ A.
b) Viết phương trình đường tròn (T) đi qua ba điểm A, B, C
c) Viết phương trình tiếp tuyến của (T) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giac ABC có A(1;1) , hai đường cao BH và CK của tam giác có phương trình lần lượt là 3x-4y+6=0 , 3x+y-9=0 .
1. Viết phương tổng quát của đường thẳng AB , AC .
2. Viết phương trình đường thẳng BC và tính diện tích tam giác ABC .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường cao

Cho tam giác ABC có tọa độ A(2;1) ,B(1;-3),C(3;0).
a.(0.75đ).Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AC
b.(0.75đ).Viết phương trình đường cao BH
c.(0.5đ).Tìm tọa độ chân đường cao H.
d.(1đ)Viết phương trình đường tròn tâm B biết đường tròn đó tiếp xúc với cạnh AC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Cho 3 điểm A(–1,2),B(2,1),C(2,5)
a) Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát các đường thẳng AB,AC.Tính độ dài AB,AC
b) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn

Cho 2 điểm A(1; 3), B(-3; 1)
a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
b) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I(-3; 1) tiếp xúc với đường trung trực của đoạn thẳng AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tham số

Trong mặt phẳng tọa độ 0xy cho tam giác ABC biết A(1;3); B(0;-1); C(2;-1).
1) Lập phương trình tổng quát các cạnh AC.
2) Lập phương trình tham số của đường thẳng đI qua A và có hệ số góc k=-3/4.
3) Lập phương trình tổng quát đường cao BH của tam giác ABC. Từ đó tìm toạ độ điểm B’ đối xứng với B qua đường thẳng AC.
4) Tính đọ dài đường cao CN của tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát

Cho tam giác ABC với A(1;2), B(7;5), C(3;8).
1) Viết phương trình tổng quát các đường thẳng AB, AC.
2) Viết phương trình đường phân giác trong của góc A, Tìm góc giữa hai đường thẳng AB và AC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình của đường cao

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(2;4); B(1;1); C(3;1).
Viết phương trình tổng quát của đường trung tuyến AM của tam giác.
Viết phương trình của đường cao BH của tam giác.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Việt phương trình tham số

Trong mặt phẳng Oxy, Cho hai điểm A(1; -3); B(-5;1) và
đường thẳng d: .
Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng m
đi qua hai điểm A, B.
Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính khoảng cách từ K đến đường thẳng d.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình tổng quát

Đường thẳng đi qua điểm M(2; -3) có véc tơ pháp tuyến (2; -1) có phương trình tổng quát là:
A. 2x+y-7=0 B. 2x-y-7=0
C. x+3y+1= 0 D. 2x+y+7=0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;2), B(1;4: 1. (1.5 điểm) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB. 2. (1.5 điểm) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O(0;0) và song song với đường thẳng AB. 3. (2.0 điểm) Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phường trình tham số

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho
1) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.
2) Viết phường trình tham số, phương trình tổng quát đường thẳng AC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát

Cho đường thẳng : 4x-3y+2=0
Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d song song với Delta và cách Delta 1 khoảng bằng 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Cho A(0;1), B(-1;1), C(2;5)
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB
b) Viết phương trình tổng quát của đường trung tuyến AM
c) Tính diện tích tam giác ABC
d) Tính độ dài đường cao AH, bán kính đường tròn ngoại tiếp, bán kính đường tròn nội tiếp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(–1; 0), B(1; 6), C(3; 2).
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.
b) Viết phương trình tổng quát của đường cao CH của tam giác ABC (H thuộc đường thẳng AB). Xác định tọa độ điểm H.

c) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm là điểm C và tiếp xúc với đường thẳng AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát

(5,0 điểm)Cho ABC có A(1;2); B(3;1); C(5;4) a) Viết phương trình tổng quát các đường thẳng AB, AC. b) Viết phương trình đường cao BH và trung tuyến BM. c) Tính các góc của ABC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(1; 4), B(4; 3), C(2; 7).
a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng chứa cạnh AB và đường trung tuyến AM của DeltaABC.
b) Viết phương trình đường tròn có tâm là trọng tâm G của DeltaABC và đi qua điểm A.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng :a) Qua hai điểm b) c)


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay