protein

32 kết quả phù hợp trong mục protein
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động tiêu hóa của dạ dày

1. Ở dạ dày có những hoạt động tiêu hóa chủ yếu nào?
2. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất (protein, gluxit, lipit), sau tiêu hóa ở khoang miệng và dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của PROTEIN?

Nêu cấu tạo của protein

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm vận chuyển chủ động

Câu 1) Tại sao nói prôtêin có tính đa dạng và đặc thù ?
Câu 2) Thế nào là vận chuyển chủ động ? Vận chuyển chủ động thực hiện được nhờ những điều kiện gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của protein với cơ thể sinh vật

Câu I: ( 2 điểm )
ở Ruồi giấm 2n = 8. Hãy chỉ rõ:
a) Số tâm động ở kỳ sau của nguyên phân.
b) Số tâm động ở kỳ sau của giảm phân I.
c) Số NST ở kỳ cuối của giảm phân I.
d) Số NST ở kỳ cuối của Giảm phân II.
Nếu cho rằng sự phân chia bào chất xảy ra ở kỳ cuối.
Câu II: (3 điểm )
Prôtêin có chức năng gì đối với cơ thể sinh vật ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu nguyên nhân bị bệnh Đao

1.Một người đàn ông được bác sĩ kết luận là bị bệnh Đao, em hãy.
a. Viết kiểu NST của người đàn ông đó.
b. Nêu nguyên nhân, cơ chế dẫn đến bệnh Đao ở người đàn ông này.
2.
a. Hãy giải thích vì sao thịt nạc của lợn và thịt nạc của bò đều là prôtêin nhưng lại khác nhau?
b. Có thể rút ra kết luận gì từ thực tiễn này?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của trung thể

Trung thể đóng vai trò quan trọng trong:
A: Quá trình sinh tổng hợp prôtêin B: Quá trình nhân đôi của ADN
C: Hình thành thoi vô sắc D: Quá trình tiêu hoá E: Quá trình hô hấp tế bào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của màng sinh chất

Màng sinh chất được cấu tạo bởi:
A: Các phân tử prôtêin B: Các phân tử lipít C: Các phân tử prôtêin và lipít D: Các phân tử prôtêin, gluxít và lipít E: Các phân tử lipít và axít nuclêic

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu trúc bậc 1 của Prôtêin

Yếu tố nào sau đây quy định cấu trúc bậc 1 của Prôtêin ?
A. Độ bền của các liên kết peptit.
B. Số lượng của các axit amin.
C. Trình tự sắp xếp của các axit amin trong chuỗi polipeptit.
D. Cả A và B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào

1.Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào là gì ?
a. C, H, O, P
b. C,H,O,N
c. C,H,O,Ca
d. C,O,P,K
2. Những chất hữu cơ có vai trò quan trọng trong tế bào là gì ?
a. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và Xenlulôzơ
b. Cacbonhiđrat, Lipit, Axitnuclêic và Glycôgen
c. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và Axitnuclêic
d. Cacbonhiđrat, Lipit, Prôtêin và axit amin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm bào quan

Bào quan là gì ?
a. Là những cơ quan nằm trong tế bào
b. Là cấu trúc gồm các đại phân tử và phức hợp trên phân tử có chức năng nhất định trong tế bào
c. Là bộ phân có vai trò nhất định trong di truyền và tổng hợp prôtêin
d. Cả a, b và c

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên prôtêin

1. Bậc cấu trúc nào của prôtêin được xem là quan trọng nhất?
a. Bậc 1
b. Bậc 3
c. Bậc 2
d. Bậc 4
2. Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là:
a. Axit amin
b. Nuclêôtit
c. Đường đơn
d. Lipit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu trúc bền vững của protein

1. Bậc cấu trúc nào của prôtêin là bền vững nhất?
a. Bậc 3
b. Bậc 1
c. Bậc 2
d. Bậc 4
2. Bậc cấu trúc nào của prôtêin là được cấu tạo từ nhiều chuỗi polipeptit?
a. Bậc 4
b. Bậc 1
c. Bậc 2
d. Bậc 3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu túc không gian của prôtêin

Trình bày cấu trúc hoá học và cấu túc khong gian của prôtêin.
Tại sao cần ăn những loại prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau?
Vì sao trâu ba\ò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu khác thịt bò?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đa dạng của Prôtêin

Tính đa dạng của Prôtêin được quy định bởi:
A: Nhóm amin của các axit amin
B: Nhóm R- của các axit amin
C: Liên kết peptit
D: Số lượng, thánh phần và trìng tự sắp xếp các axit amin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu trúc màng sinh chất

Mô tả nào sau đây đứng nhất cho cấu trúc màng sinh chất?
a. Các phân tử protein kẹp lấy hai lớp photpholipit.
b. Các phân tử protein vùi giữa hai lớp photpholipit.
c. Các phân tử protein xen giữa các phân tử photpholipit.
d. Các phân tử photpholipit vùi giữa hai lớp protein.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên protein

Đơn phân cấu tạo nên protein là:
A: Nucleotit B: Axit amin C: Photpho lipit D: Riboxom

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của protein

. Prôtêin có chức năng gì ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của virut

Cấu tạo của virut gồm:
A. ADN và vỏ prôtêin. B. ARN và vỏ prôtêin.
C. NST và vỏ Prôtêin. D. Chỉ gồm một loại axit nuclêic và vỏ prôtêin.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nhân tế bào

Vai trò của nhân tế bào là
A.Trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
B.Nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào.
C.Điều hòa quá trình tổng hợp protein.
D.Nơi tổng hợp protein.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein

Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein
A.phootpholipit. B.Nucleotit C.Axit amin D.Steroit.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay