proton

17 kết quả phù hợp trong mục proton
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các PTHH

1) Cho hợp chất X có dạng A2B, có tổng số proton trong X bằng 18 và có các tính chất sau:

Resized Image
a) Xác định X và hoàn thành các PTHH trên.
b) Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho X lần lượt tác dụng với: dung dịch nước clo; dung dịch FeCl3; dung dịch Cu(NO3)2; dung dịch Fe(NO3)2 (3 điểm)
2) X và Y là các nguyên tố thuộc nhóm A, đều tạo hợp chất với hiđro có dạng RH (R là kí hiệu của nguyên tố X hoặc Y). Gọi A và B lần lượt là hiđroxit ứng với hóa trị cao nhất của X và Y. Trong B, Y chiếm 35,323% khối lượng. Trung hòa hoàn toàn 50 gam dung dịch A 16,8% cần 150 ml dung dịch B 1M. Xác định các nguyên tố X và Y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chất của đường sức từ

a) Đường sức từ là gì ? Nêu các tính chất của đường sức từ.
b) Từ trường đều là gì ? Phát biểu qui tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều.
c) Phát biểu qui tắc bàn tay trái để xác định lực Lorentz. Viết biểu thức của lực Lorentz.
Áp dụng : Một proton bay vào trong từ trường đều theo phương hợp với đường sức từ một góc 30^{circ}. Vận tốc ban đầu của proton bằng 3.10^{7}m/s và từ trường có cảm ứng từ B = 1,5 T. Khi đó hạt proton chịu tác dụng của lực nào và có độ lớn bằng bao nhiêu ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tên kim loại

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại A và B là 142 hạt. Trong đó :
+ Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42 hạt.
+ Tổng số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12 hạt.
Hãy xác định hai hai kim loại A và B.
( Biết: Na(Z=11), Mg(Z=12), Al(Z=13), K(Z=19), Ca(Z=20), Fe(Z=26), Cu(Z=29), Zn(Z=30). Z là tổng số proton có trong nguyên của nguyên tố. )

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

a. Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tố X là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt mỗi loại?
b. Từ các chất có sẵn sau đây:

Resized Image

Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau:

Resized Image
Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình biểu diễn các biến hoá

1. Viết các phương trình biểu diễn các biến hoá hóa học sau:

Resized Image2.
Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại A và B là 142 hạt. Trong đó :
+ Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42 hạt.
+ Tổng số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12 hạt.
Hãy xác định hai hai kim loại A và B.
( Biết: Na(Z=11), Mg(Z=12), Al(Z=13), K(Z=19), Ca(Z=20), Fe(Z=26), Cu(Z=29), Zn(Z=30). Z là tổng số proton có trong nguyên của nguyên tố. )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi:
A. proton, notron. B. electron, proton. C. electron, notron

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập Vật lý về năng lượng hạt nhân

Chọn câu phát biểu không đúng :


A. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững
B. Khi lực hạt nhân liên kết các nuclon để tạo thành hạt nhân thì luôn có sự hụt khối
C. Chỉ những hạt nhân nặng mới có tính phóng xạ
D. Trong một hạt nhân có số nơtron không nhỏ hơn số protôn thì hạt nhân đó có cả hai loại hạt này

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hóa học 10 về tổng số hạt proton

Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d54s1. B. [Ar]3d64s2. C. [Ar]3d64s1. D. [Ar]3d34s2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tổng độ lớn các điện tích dương

Trong 22,4 lít khí Hyđrô ở 00C, áp suất 1atm thì có 12,04. 1023 nguyên tử Hyđrô. Mỗi nguyên tử Hyđrô gồm 2 hạt mang điện là prôtôn và electron. Tính tổng độ lớn các điện tích dương và tổng độ lớn các điện tích âm trong một cm3 khí Hyđrô:
A. Q+ = Q- = 3,6C B. Q+ = Q- = 5,6C C.Q+ = Q- = 6,6C D.Q+ = Q- = 8,6C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm kiểu liên kết giữa các nguyên tử

Z là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 20 proton, còn Y là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức của hợp chất và kiểu liên kết giữa các nguyên tử này là
A. Z_{2}Y với liên kết cộng hoá trị
B. ZY_{2} với liên kết ion
C. ZY với liên kết ion
D. Z_{2}Y_{3} với liên kết cộng hoá trị

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

để biến thành cation natri,

Trong các phản ứng hoá học, để biến thành cation natri, nguyên tử natri đã
A. nhận thêm 1 proton B. nhận thêm 1 electron
C. nhường đi 1 electron D. nhường đi 1 proton

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hạt có tổng số proton là 48

Ion nào có tổng số proton là 48 ?

A. NH_{4}^{+} B.SO_{3}^{2-} C.SO_{4}^{2-} D. Sn^{2+}.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính số hiệu nguyên tử

Tổng số hạt mang điện trong anion XY bằng 82. Số hạt proton trong hạt nhân X nhiều hơn số hạt proton trong hạt nhân Y là 8 hạt. Số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là

A. 14, 8. B. 15, 7. C. 16, 8. D. 17, 9.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

động năng của hạt proton

Dùng hạt prôtôn có động năng K_{P}=1,2MeV bắn vào hạt nhân _{3}^{7}	extrm{Li} đứng yên thì thu được hai hạt nhân giống nhau _{Z}^{A}	extrm{Z} chuyển động với cùng vận tốc cho m_{p}=1,0073u;
m_{Li}=7,0140u; m_{X}=4,0015u; 1u=931MeV/c^{2}. Động năng của mỗi hạt X là:
A. 18,24 Mev B. 4,56 Mev C. 9,12 Mev D. 6,54 Mev

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính năng lượng liên kết

Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân _{8}^{16}	extrm{O} lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/c^{2} Năng lượng liên kết của hạt nhân _{8}^{16}	extrm{O} xấp xỉ bằng
A. 14,25 MeV. B. 18,76 MeV. C. 128,17 MeV. D.190,81 MeV.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hạt nhân Beri

Dùng hạt Prôtôn có động năng K_{p}=5,45MeV bắn vào hạt nhân Beri đứng yên tạo nên phản ứng:
_{1}^{1}	extrm{H}+_{4}^{9}	extrm{Be}
ightarrow _{2}^{4}	extrm{He}+_{3}^{6}	extrm{Li} .Hêli sinh ra có động năng K_{alpha }=4MeV và bay theo phương vuông góc với phương
chuyển động của Prôtôn.cho khối lượng các hạt tính theo đơn vị u và bằng số khối của chúng.Động năng hạt nhân
Liti có giá trị là:
A. 3,575 MeV. B. 3,575 eV. C. 46,565 eV. D. 46,565 MeV.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hạt nhân nguyên tử

Từ kí hiệu của một hạt nhân nguyên tử là _{3}^{6}X	extrm{} , kết luận nào dưới đây chưa chính xác
A. Hạt nhân của nguyên tử này có 6 nuclon
B. Đây là nguyên tố đứng thứ 3 trong bảng HTTH
C. Hạt nhân này có 3 protôn và 3 nơtron
D. Hạt nhân này có protôn và 3 electron< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay