quá trình nguyên phân

4 kết quả phù hợp trong mục quá trình nguyên phân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân

Nguyên phân là gì? Hãy mô tả diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân? Từ đó nêu ý nghĩa của quá trình nguyên phân?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến quá trình phân chia trong nguyên phân

Trình bày những diễn biến của quá trình phân chia nhân trong nguyên phân? Thực chất của nguyên phân là gì?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân

Nêu quá trình nguyên phân. Ý nghĩa của nguyên phân.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình nguyên phân và giảm phân

So sánh quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay