Bài tập về quá trình nhân đôi

4 kết quả phù hợp trong mục quá trình nhân đôi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quá trình nhân đôi ADN

Kết quả của quá trình nhân đôi ADNlà : a.Mỗi ADN mẹ tạo ra một ADN con khác với nó b.Mỗi ADN mẹ tạo ra 2 ADN con giống hệt nhau c.Mỗi ADN mẹ tạo ra 2 ADN con khác nhau d.Mỗi ADN mẹ tạo ra nhiều ADN con khác nhau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò cùa AND polimeraza

Vai trò cùa AND polimeraza trong quá trình nhân đôi của AND là:
A. Tháo xoắn phân tử AND B. Bẻ gãy các liên kết hidro giữa 2 mạch AND
C. Nối các đoạn Okazaki D. Lắp ráp các Nu tự do theo NTBS vào 2 mạch khuôn của ADN

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về đoạn mạch của phân tử ADN

Trên một đoạn mạch khuôn của phân tử ADN có số nucleotit các loại như sau: A=60, G=120, X=80, T=30. Sau một lần nhân đôi đòi hỏi môi trường cung cấp số nucleotit mỗi loại là bao nhiêu ?
A. A=T=180, G=X=110 B. A=T=150, G=X=140
C. A=T=90, G=X=200 D. A=T=200, G=X=90

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình nhân đôi của ADN

Trong quá trình nhân đôi của ADN, enzim ADN polymeraza di chuyển
A. theo chiều 3’ → 5’ và ngược chiều với chiều của mạch khuôn.
B. theo chiều 5’→ 3’ và ngược chiều với chiều của mạch khuôn.
C. theo chiều 5’ → 3’và cùng chiều với chiều của mạch khuôn.
D. ngẫu nhiên tùy từng đoạn gen.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay