quần thể giao phối

4 kết quả phù hợp trong mục quần thể giao phối
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quần thể giao phối

Vốn gen của quần thể giao phối có thể được làm phong phú thêm do
A. chọn lọc tự nhiên đào thải những kiểu hình có hại ra khỏi quần thể.
B. các cá thể nhập cư mang đến quần thể những alen mới.
C. thiên tai làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể.
D. sự giao phối của các cá thể có cùng huyết thống hoặc giao phối có chọn lọc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phát biểu về nòi sinh học

Nhóm quần thể kí sinh trên loài vật chủ xác định hoặc trên những phần khác nhau của cơ thể vật chủ gọi là
A. Nòi địa lí B. Nòi sinh học C. Nòi sinh thái D. Quần thể giao phối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự phân bố của quần thể

Các quần thể hay nhóm quần thể của loài có thể phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành
A. Các chi B. Các quần thể giao phối C. Các nòi D. Các quần thể tự phối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính đa hình về kiểu gen của quần thể giao phối

Ý nghĩa của tính đa hình về kiểu gen của quần thể giao phối là:
A. Giúp sinh vật có tiềm năng thích ứng khi điều kiện sống thay đổi
B. Đảm bảo trạng thái cần bằng ổn định của một số loại kiểu hình trong quần thể
C. Giải thích tạo sao các thể dị hợp thường tỏ ra ưu thế hơn so với các thể đồng hợp
D. Sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay