quần xã

18 kết quả phù hợp trong mục quần xã
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm quần xã sinh vật

a. Thế nào là một quần xã sinh vật? Cho ví du.
b. Trình bày những đặc điểm về số lượng và thành phần loài của quần xã sinh vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niện quần xã sinh vật

a. Thế nào là một quần xã sinh vật? Cho vớ du.
b. Trỡnh bày những đặc điểm về số lượng và thành phần loài của quần xó sinh vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần

Câu 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần diễn ra như thế nào?(3đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về chuỗi thức ăn

Câu 1: Thành phần của một hệ sinh thái?(1.0đ)
Câu 2: (2.5đ) Cho các loài sau đây cùng sống chung trong một quần xã : châu chấu, sâu ăn lá, chim ăn sâu, cây xanh, vi sinh vật, ếch nhái, rắn.
a/. Chuỗi thức ăn là gì ?Ví dụ về chuổi thức ăn từ các loài trong quần xã trên.
b/. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn có quan hệ như thế nào với loài đứng trước nó?
d/ Viết các chuỗi thức ăn có thể có trong quần xã
c/. Lưới thức ăn là gì? Hãy vẽ lưới thức ăn trong quần xã trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xây dựng lưới thức ăn

1/ Cho các chuỗi thức ăn sau:
a, Thực vật 
ightarrowThỏ
ightarrow Cáo 
ightarrow Vi sinh vật
b, Thực vật 
ightarrow Thỏ
ightarrow
ightarrow Vi sinh vật
1. hãy xây dựng lưới thức ăn
2. Chỉ ra mắt lưới chung nhất của lưới thức ăn.
2. Tại sao cần phải bảo vệ các hệ sinh thái? Cho nhận xét về từng hệ sinh thái? Và chỉ ra nguyên nhân? Và những phương pháp để bảo vệ từng hệ sinh thái?
3. Quàn xã sinh vật là gì? Cho ví dụ các quần xã sinh vật trong tự nhiên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quần xã sinh vật

Quần xã sinh vật tương đối ổn định được gọi là

a. quần xã trung gian b. quần xã khởi đầu c. quần xã đỉnh cực d. quần xã thứ sinh.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về diễn thế sinh thái

Diễn thế sinh thái là

a. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc

b. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường

c. quá trình biến đổi của quần xã tương ứng với sự biến đổi của môi trường

d. quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các cấp độ tổ chức soosngs

Cấp độ tổ chức sống nào sau đây lớn nhất so với các cấp tổ chức sống còn lại:
A: Hệ sinh thái B: Quần thể C: Quần xã D: sinh quyển

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ý nghĩa lịch sử của phong tràoTây Sơn

ý nghĩa lịch sử của phong trào
Tây Sơn?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng ngủ đông của động vật

a) Quần xã sinh vật khác với quần thể sinh vật như thế nào ?
b) Hãy giải thích hiện tượng ngủ đông của một số động vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm quần xã sinh vật

a. Thế nào là một quần xã sinh vật?
b. Giả sử một quần xã sinh vật đạt trạng thái cân bằng sinh học, khi đó số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã đó sẽ biến động như thế nào? Em hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự biến động đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh học 10 - loài sinh vật trong tự nhiên

Tổ chức nào sau đây là đơn vị tồn tại của loài sinh vật trong tự nhiên?
A. Quần thể C. Quần xã B. Loài D. Sinh quyển

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên

Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ?
a. Quần thể
c. Quần xã
b. Loài
d. Sinh quyển

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình chọn lọc tự nhiên

Đối tượng tác động chủ yếu của CLTN theo quan điểm hiện đại là
A. cá thể.
B. quần thể.
C. Cá thể và quần thể.
D. cá thể và quần xã.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về diễn thế sinh thái

Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau :
(1) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.
(2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
(3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.
(4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.
Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là
A. (3) và (4). B. (1) và (4). C. (1) và (2). D. (2) và (3).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quần xã rừng mưa nhiệt đới

Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao hnất?
A. Rừng mưa nhiệt đới B. Savan
C. Hoang mạc D.Thảo nguyên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chu trình cacbon

Khi nói về chu trình cacbon, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong quần xã, hợp chất cacbon được trao đổi thông qua chuỗi và lưới thức ăn.
B. Không phải tất cả lượng cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn lớn.
C. Khí CO2 trở lại môi trường hoàn toàn do hoạt động hô hấp của động vật.
D. Cacbon từ môi trường ngoài vào quần xã sinh vật chủ yếu thông qua quá trình quang hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn

Một trong những xu hướng biến đổi trong quá trình diễn thế nguyên sinh trên cạn là
A. sinh khối ngày càng giảm.
B. độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp.
C. tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.
D. số lượng loài ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay