quang hợp

56 kết quả phù hợp trong mục quang hợp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của quá trình quang hợp

Câu 1:Qúa trình quang hợp có ý nghĩa như thế nào? Qúa trình quang hợp chịu ảnh

hưởng của những điều kiện bên ngòai nào ?

Câu 2: Vì sao lá của cây xương rồng lại biến thành gai ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sơ đồ quang hợp

Quang hợp là gì? Viết sơ đồ quang hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thân

Câu 1: ( 2,0 điểm) Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp?
Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày cấu tạo ngoài của thân? Giải thích tại sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành, những cây ăn quả thường bấm ngọn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm pha sáng của quang hợp

Pha sáng của quang hợp có những đặc điểm gì? Phân biệt sự cố định CO2 ở thực vật C3 , C4 , CAM về loài thực vật đặc trưng, chất nhận CO2 , sản phẩm đầu tiên, nơi xảy ra, thời gian xảy ra.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ của hô hấp và quang hợp

- Vì sao ở nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới ?
- Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phẫu của lá

Trình bày hình thái giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm quang hợp

Thế nào là quang hợp? Vì sao nói quá trình hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm pha sáng trong quang hợp

Câu 1 .Nêu khái niệm pha sáng trong quang hợp? Trong lá cây có những loại sắc tố quang hợp nào?
Câu 2 .Hình thái, giải phẩu của lá có đặc điểm gì phù hợp với chức năng nhận ánh sáng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Pha tối trong quang hợp của thực vật

So sánh pha tối trong quang hợp của thực vật C3 và thực vật C4 ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của hệ sắc tố quang hợp

1.1. Tác nhân điều tiết chủ yếu (0,5): Hàm lượng nước.
1.2. Cơ chế đóng - mở khí khổng (1,5):
+ (0,75) Mở: Khi no nước, vách mỏng (ngoài) của khí khổng căng ra làm vách dày (trong) căng theo 
ightarrow (khe) khí khổng mở.
+ (0,75) Đóng: Khi mất nước, vách mỏng hết căng làm vách dày duỗi thẳng 
ightarrow (khe) khí khổng đóng lại.
Câu 2: (2,0 điểm)
Thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp: gồm
* Diệp lục (chlorophyl)
- Diệp lục a (nằm trong trung tâm phản ứng) tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH. (0,5)
- Diệp lục b: có chức năng truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a. (0,5)
* Carôtenôit: gồm carôten và xantôphyl (sắc tố đỏ, da cam, vàng) có chức năng hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng (0,5)/ theo sơ đồ: carôtenôit 
ightarrow diệp lục b
ightarrow diệp lục a 
ightarrow diệp lục a ở trung tâm phản ứng. (0,5)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trao đổi nước và trao đổi khoáng của cây xanh

Câu 1. a)Tại sao nếu cùng một cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp cao hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím? (1đ)
b)Tại sao trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả người ta phải khống chế sao cho cường độ hô hấp luôn ở mức tối thiểu? (1đ)
Câu 2.Tại sao nói trao đổi nước và trao đổi khoáng của cây xanh liên hệ mật thiết với nhau? (1đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu thế của hô hấp hiếu khí

Câu 1. a) Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao hành chục mét? (1đ)
b) Vì sao hô hấp được xem là quá trình sinh lí trung tâm của cây xanh? (1đ)
Câu 2.a) Các chất hữu cơ sau đây có vai trò gì trong pha tối của quang hợp ở thực vật C3 và thực vật C4? (2đ)
-RiDP( Ribulozơ 1.5 di phôtphat)
-AOA( axit ôxalô axêtic)
-RiDP- cacbôxilaza
-PEP (phôtpho enol pyruvat)
b) Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kỵ khí? Cho ví dụ về trường hợp cây phải chuyển sang hô hấp kỵ khí. (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Yếu tố quyết định năng suất cây trồng

Năng suất cây trồng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Khả năng quang hợp của giống cây trồng
B. Nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp
C. Khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế
D. Thời gian sinh trưởng của cây dài hay ngắn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của hệ số hô hấp

Ý nghĩa nào sau đây không đúng với ý nghĩa của hệ số hô hấp?
A. Quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng.
B. Cho biết nguyên liệu hô hấp là nhóm chất gì.
C. Có thể đánh giá được tình trạng hô hấp của cây
D. Xác định được cường độ quang hợp của cây

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quang hợp quyết định năng suất thực vật

Quang hợp quyết định năng suất thực vật vì
A. Tăng diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng.
B. Tuyển chọn và tạo mới các giống.
C. Tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng biện pháp chọn giống và bón phan.
D. 90-95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của nước trong pha tối quang hợp

Trong pha tối quang hợp, nước đóng vai trò làm nguyên liệu tham gia trực tiếp vào:
A. quá trình đồng hóa CO2 B. quá trình photphoryl hóa quang hóa
C. quá trình photphoryl hóa vòng D. quá trình quang phân li nước

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Enzim xúc tác quá trình quang hợp

Nhóm nguyên tố nào sau đây tham gia vào việc cấu tạo enzim xúc tác quá trình quang hợp?
A. N, Mg B. N, P, K C. K D. N, P, K, Mg, Cl

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Pha sáng của quá trình quang hợp

Pha sáng của quá trình quang hợp được thực hiện ở cấu trúc nào của lục lạp?
A. màng trong B. màng ngoài C. hạt grana D. chất nền stroma

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bản chất pha sáng của quang hợp

a.Bản chất pha sáng của quang hợp? Ý nghĩa quang phân li nước?
b.Sự đồng hóa cac bon trong quang hợp ở các loài thực vật cam thể hiện đặc điểm thích nghi với môi trường sống như thế nào?
c.Trong quang hợp, để tổng hợp một phân tử glucoza thì thực vật C3 cần sử dụng bao nhiêu ATP và NADPH2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau?< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay