quy luật phân li

2 kết quả phù hợp trong mục quy luật phân li
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy luật phân li độc lập của Men Đen

Câu 1: (2 điểm)
Trình bày nội dung quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của Men Đen.
Câu 2: (2 điểm)
Thụ tinh là gì? Nêu bản chất của sự thụ tinh.
Câu 3: (2điểm)
Một đoạn gen có trình tự các Nucleotit như sau:
…A – A – T – G – A – X … (mạch 1)
…T – T – A – X – T – G … (mạch 2)
Xác định trình tự các Nucleotit của đoạn ARN được tổng hợp từ đoạn gen trên trong 2 trường hợp:
- Giả sử mạch 1 của đoạn gen trên là mạch khuôn.
- Giả sử mạch 2 của đoạn gen trên là mạch khuôn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy luật phân ly độc lập được nghiệm đúng

Điều quan trọng nhất để quy luật phân ly độc lập được nghiệm đúng là
A. P thuần chủng B.Một gen quy định một tính trạng tương phản C.Trội lặn hoàn toàn
D.Các gen quy định các tính trạng tương phản nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay