quỳ tím

10 kết quả phù hợp trong mục quỳ tím
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính PH của dung dịch sau phản ứng

Câu 1

Tính nồng độ [H+], [OH-], pH của dung dịch HNO3 0,001M. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Câu 2

Trộn 100 ml dung dịch KOH có pH = 12 với 100 ml dung dịch HCl 0,012M. pH của dung dịch thu được sau khi trộn là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vị trí cân bằng trong phản ứng

a.Dẫn khí ozon vào dung dịch KI không màu, dung dịch nhuốm màu vàng nâu. Cho mẫu giấy quì tím vào dung dịch trên thì thấy giấy quì chuyển sang màu xanh. Hãy giải thích hiện tượng quan sát được và viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng?
Câu 5: (1,0 điểm)
b.Cho cân bằng sau trong một bình kín:

Resized Image

Cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi tăng nhiệt độ ? giảm áp suất ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nồng độ mol của hợp chất

A là dung dịch H2SO4, B là dung dịch NaOH.
• Trộn 0,2l B với 0,3l A được 0,5l dd C. Lấy 20ml dung dịch C thêm mẫu quỳ tím vào thấy quỳ có màu đỏ sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M vào cho tới khi quỳ trở lại màu tím thấy tốn hết 80ml dung dịch NaOH
• Trộn 0,3l B với 0,2l A được 0,5l dung dịch D. Lấy 20ml dung dịch D cho mẫu quỳ vào thấy quỳ có màu xanh sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M cho tới khi quỳ trở lại màu tím thấy hết 40ml axit.
Tìm nồng độ mol/l của A và B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học các biến hóa

Có sơ đồ biến hoá sau:

Resized Image
Biết rằng, X là đơn chất của phi kim T; Y, Z là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó chứa T. Dung dịch chất Y làm đỏ quỳ tím. Z là muối kali trong đó có 52,35%K. Xác định công thức các chất X, Y, Z và viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Để nhận biết các lọ mất nhãn

Để nhận biết các lọ mất nhãn riêng biệt gồm CO2, CH4, C2H4, ta dùng các thuốc thử là
A. nước vôi trong.
B. dung dịch brom.
C. nước vôi trong và dung dịch brom.
D. nước và giấy quỳ tím.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhận biết 3 lọ dung dịch

Có 3 lọ đựng riêng biệt những chất lỏng sau: dung dịch BaCl2 , dung dịch HCl, dung dịch Ca(OH)2. Hãy nêu phương pháp hoá học nhận biết chất lỏng đựng trong mỗi lọ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nhận biết các dung dịch sau: Na2SO4, NaCl, H2SO4

Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dd sau: dd Na2SO4, dd NaCl, dd H2SO4

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất làm quỳ tím hóa xanh

Oxit nào sau đây tác dụng với nước sản phẩm tạo thành làm quì tím hóa xanh :
A. Fe2O3 B. CuO C. SO3 D. Na2O

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quỳ tím đổi màu xanh

Dung dịch làm cho quỳ tím đổi sang màu xanh là:
A.Na_{2}SO_{4} B. Ca(OH)2 C. HNO3 D. NaCl

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phân biệt các chất bằng thuốc thử

Có thể phân biệt 3 bình khí HCl,Cl2,H2 bằng thuốc thử sau:
A. Dung dịch AgNO3 B. Quì tím ẩm
C. Dung dịch phenolphtalein D. Không phân biệt được< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay