rễ cọc

4 kết quả phù hợp trong mục rễ cọc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm

Câu1(3đ):Rễ cây gồm mấy miền ?Chức năng của mỗi miền?So sánh sự khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm?
Câu 2 (2 đ): Thân có mấy loại ? Kể tên một số cây có những loại thân đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại rễ cây

Loại rễ nào có chứcnăng chứa chấtdự trữ cho cây dùng khi ra hoa tạo quả?
a. Rễ cọc b. Rễ củ
c. Rễ chùm d.Rễ giác mút

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm cây rễ cọc

Trong những nhóm cây sau nhóm cây nào toàn cây rễ cọc?
a. Mít, cau, xoài b. Lúa, bưởi, na
c. Dừa, keo, bàng d.Nhãn, mít,ổi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân loại các loại rễ

Người ta chia rễ làm 2 loại là :
A/ Rễ cọc và rễ mầm B/ Rế chùm và rễ mầm
C/ Rễ phụ và rễ chính D/ Rễ cọc và rễ chùm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay