rút gọn phân thức

9 kết quả phù hợp trong mục rút gọn phân thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quy đồng mẫu thức

Câu1:Quy đồng mẫu thức các phân thức

Resized Image

Resized Image

Câu2: Rút gọn phân thức Resized Image
Resized Image
Câu3:Thực hiện phép cộng
Resized Image
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

Câu1:Quy đồng mẫu thức các phân thức
Resized Image

Resized Image

Câu2: Rút gọn phân thức Resized Image

Resized Image
Câu3:Thực hiện phép cộng

Resized Image
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của phân thức

Cho phân thức:
Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của phân thức rồi rút gọn phân thức.
b) Tính giá trị của phân thức tại x = 2.
c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 5.
Bài 3. (1 điểm)
Tìm đa thức A biết:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nguyên của biểu thức

Cho biểu thức :
Resized Image
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân tức xác định?
b/ Rút gọn A?
c/ Tính gía trị của A khi x = -2
d/ Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của A nguyên?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của phân thức

Cho phân thức:

Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của phân thức rồi rút gọn phân thức.
b) Tính giá trị của phân thức tại x = 2.
c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

Cho biểu thức
Resized Image
1. Rút gọn T 2. Tính sin2a biết T = - 1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức :
Resized Image
a. Tìm x để P có nghĩa. Rút gọn P
b. Tìm x để P=8

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

a) Cho x+y+z = 0 .Chứng minh x3 +y3 +z3 =3xyza
b) Rút gọn phân thức :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

a. Kết quả rút gọn của phân thức frac{x^{2}-2x+1}{x^{2}+1} là:
A. - 1 B. 2x C. frac{x-1}{x+1}< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay