sán lá gan

11 kết quả phù hợp trong mục sán lá gan
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan

Câu 1) Nêu đặc điểm cấu tạo của sán lá gan?

Câu 2) Trình bày cỏc biện pháp phòng tránh giun, sán kí sinh ở người ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan

Câu 1: (3,0 đ) Nêu đặc điểm chung của ngành Ruột khoang? Kể tên bốn đại diện đã học?

Câu 2: (3,0 đ) Nêu đặc điểm cấu tạo của sán lá gan?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của sán lá gan

Nêu đặc điểm cấu tạo của sán lá gan?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ quan sinh dục đơn tính

Loài nào có cơ quan sinh dục đơn tính?
A. Sán lá gan B. Giun đất C. Giun đũa D. Sán dây

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của sán lá gan

Cấu tạo Sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào? Nêu các biện pháp phòng chống Gun đũa kí sinh ở người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của sán lá gan

Đặc điểm nào sau đây là của sán lá gan?
a.Chỉ sống kí sinh b.Cơ thể phân đốt.
c.Sống ở nước ngọt d.Cơ thể không phân đốt

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nghành giun dẹt

Sán lông và sán lá gan được xếp chung vào ngành Giun dẹp vì ?
A/ Cơ thể có đối xững 2 bên B/ Có lối sống kí sinh
C/ Có lối sống tự do D/ Sinh sản hữu tính hoặc vô tính

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sán lông và sán lá gan

Sán lông và sán lá gan được xếp vào ngành giun dẹp vì
a. cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên b. có lối sống tự do
c. có lối sống kí sinh d. sinh sản vô tính và hữu tính

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sán lá gan thường kí sinh ở đâu

Sán lá gan thường kí sinh ở đâu ?
a. Ở mật b. Ở gan
c. Ở ruột non d. Ở ruột già

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mang là cơ quan hô hấp

Mang là cơ quan hô hấp của :
a. Trai b. Giun đất c.Thuỷ tức d. Sán lá gan

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Động vật có khoang cơ thể chính thức

Động vật nào sau đây có khoang cơ thể chính thức
a. Giun đũa b. Thuỷ tức c.Giun đất d. Sán lá gan< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay