sán lông

2 kết quả phù hợp trong mục sán lông
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nghành giun dẹt

Sán lông và sán lá gan được xếp chung vào ngành Giun dẹp vì ?
A/ Cơ thể có đối xững 2 bên B/ Có lối sống kí sinh
C/ Có lối sống tự do D/ Sinh sản hữu tính hoặc vô tính

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sán lông và sán lá gan

Sán lông và sán lá gan được xếp vào ngành giun dẹp vì
a. cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên b. có lối sống tự do
c. có lối sống kí sinh d. sinh sản vô tính và hữu tính< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay