sinh hóa

4 kết quả phù hợp trong mục sinh hóa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về dị hóa

dị hoá là:
a, tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra trong tế bào
b, quá trình tổng hợp các chất phức tạp từ các chất đơn giản đồng thời tích luỹ năng lượng
c, quá trình tổng hợp các chất phức tạp từ các chất đơn giản đồng thời giải phóng năng lượng
d, quá trình phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản đồng thời giải phóng năng lượng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các loài sinh sản hữu tính

Đối với các loài sinh sản hữu tính để phân biệt hai loài thì tiêu chuẩn chính xác và khách quan là
A. tiêu chuẩn cách li sinh sản. B. tiêu chuẩn hình thái.
C. tiêu chuẩn địa lí, sinh thái. D. tiêu chuẩn sinh lí, sinh hoá.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự tiến hóa của kimura

Theo Kimura thì sự tiến hoá diễn ra theo con đường:
A. Củng cố có chọn lọc các đột biến trung tính dưới tác động của chọn lọc tự nhiên
B. Củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính dưới tác động của chọn lọc tự nhiên
C. Củng cố có chọn lọc các đột biến trung tính không liên quan đến tác động của chọn lọc tự nhiên
D. Củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính, không liên quan đến tác động của chọn lọc tự nhiên< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay