sinh hóa

3 kết quả phù hợp trong mục sinh hóa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về dị hóa

dị hoá là:
a, tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra trong tế bào
b, quá trình tổng hợp các chất phức tạp từ các chất đơn giản đồng thời tích luỹ năng lượng
c, quá trình tổng hợp các chất phức tạp từ các chất đơn giản đồng thời giải phóng năng lượng
d, quá trình phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản đồng thời giải phóng năng lượng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các loài sinh sản hữu tính

Đối với các loài sinh sản hữu tính để phân biệt hai loài thì tiêu chuẩn chính xác và khách quan là
A. tiêu chuẩn cách li sinh sản. B. tiêu chuẩn hình thái.
C. tiêu chuẩn địa lí, sinh thái. D. tiêu chuẩn sinh lí, sinh hoá.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay