sinh học 1

3 kết quả phù hợp trong mục sinh học 1
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số liên kết hdro

một gen có chiều dài là 0,204 micrômet và có tỉ số giữa A/G=2/3
a, tính số lượng và tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen trên
b, tính khối lượng, số liên kết hiđrô và số liên kết hoá trị của gen

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì dao động

Chọn câu đúng. Một khung dao động gồm một cuộn dây L và tụ điện C thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Qo = 10-5C và cường độ dòng điện cực đại trong khung là Io = 10A. Chu kỳ dao động của khung dao động là:

A. 6,28.107s

B.

62,8.106s

C.

2.10-3s

D.

0,628.10-5s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hình thành bằng cách li địa lí

Hình thành loài mới bằng dạng nào sau đây chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp?
A. Cách li địa lí. B. Cách li tập tính. C. Cách li sinh thái. D. Lai xa kèm đa bội hoá< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay