sinh học 10.

4 kết quả phù hợp trong mục sinh học 10.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức nuôi cấy liên tục

Trong nuôi cấy liên tục ,quần thể vi khuẩn KHÔNG trải qua nhóm pha nào sau đây:
A. Pha lũy thừa,pha cân bằng B. Pha cân bằng,pha lũy thừa,pha tiềm phát
C. Pha tiềm phát,pha cân bằng D. Pha tiềm phát,pha cân bằng,pha suy vong

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

trạng thái đơn của nhiễm sắc thể

Trong chu kỳ nguyên phân trạng thái đơn của nhiễm sắc thể tồn tại ở :
a. Kỳ đầu và kì cuối c. Kỳ sau và kỳ cuối
b. Kỳ sau và kì giữa d. Kỳ cuối và kỳ giữa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thoi phân bào

Trong nguyên phân khi nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào , các nhiễm sắc thể xếp thành :
a. Một hàng c. Ba hàng
b. Hai hàng d. Bốn hàn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tế bào các a xít piruvic

Trong tế bào các a xít piruvic được ôxi hoá để tạo thành chất (A). Chất (A) sau đó đi vào chu trình Crep. Chất (A) là :
a. axit lactic c. Axêtyl-CoA
b. axit axêtic d. Glucôzơ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay