sinh học 10

324 kết quả phù hợp trong mục sinh học 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi.

Câu 1): ở những loài sinh sản hữu tính, bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ những quá trình nào? Nêu ý nghĩa của mỗi quá trình đó trong việc duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài.

Câu 2):
1- Vì sao ADN rất đa dạng và đặc thù?
2- Một gen có 2400 Nuclêôtít trong đó A= 300N.
A. Tính số lượng Nuclêôtít từng loại của gen trên.
B. Do tác động của tia phóng xạ gen bị biến đổi có A = 300N, G = 901N.
a. Đây là dạng đột biến gì?
b.Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về HIV- sinh học 10

HIV là gì?. Cần phải có nhận thức và thái độ như thê nào để phong tránh lây nhiễm HIV?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân

Nguyên phân là gì? Hãy mô tả diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân? Từ đó nêu ý nghĩa của quá trình nguyên phân?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm vi sinh vật

Vi sinmh vật là gì? Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến quá trình phân chia trong nguyên phân

Trình bày những diễn biến của quá trình phân chia nhân trong nguyên phân? Thực chất của nguyên phân là gì?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục

Trình bày các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của các loại miễn dịch

Thế nào là miễn dịch? Nêu đặc điểm các loại miễn dịch?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của PROTEIN?

Nêu cấu tạo của protein

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu cơ chế xác định giới tính

Nêu cơ chế xác định giới tính? Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phát sinh giao tử đực và cái

So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực và cái

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm giảm phân

Giảm phân là gì? Nêu đặc điểm cơ bản của NST qua các kì của giảm phân?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể

Nêu đặc điểm hình thái, cấu trúc, chức năng của NST?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm thể đồng dị hợp

1. Nêu khái niệm thể đồng hợp, dị hợp, kiểu gen, kiểu hình? Cho ví dụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bên ngoài màng sinh chất còn có một lớp thành tế bào bao bọC. cấu tạo này có ở loại tế bào nào sau đây?

A. Thực vật và động vật
B. Động vật và nấm
C. Nấm và thực vật
D. Động vật và vi khuẩn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là :


a. Màng sinh chất , tế bào chất , vùng nhân
b. Tế bào chất, vùng nhân , các bào quan

c. Màng sinh chất , các bào quan , vùng nhân

d. Nhân phân hóa , các bào quan , màng sinh chất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa Lizôxôm và không bào là

A. Đều có kích thước rất lớn

B. Đều có tron tế bào của thực vật và động vật

C. Được bao bọc chỉ bởi 1 lớp màng đơn

D. Bào quan có lớp màng kép bao bọc

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang dẹt thông với nhau được gọi là:

A. Lưới nội chất
B. Chất nhiễm sắc
C. Khung tế bào
D. Màng sinh chất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của một số chất hóa học

Câu 1:Nêu tác dụng của một số chất hóa học có thể gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật?(1,5đ)
Câu 2: Tại sao khi để quả vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua?(1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác dụng của một số chất hóa học

Câu 1:Nêu tác dụng của một số chất hóa học có thể gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật?(1,5đ)
Câu 2: Tại sao khi để quả vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua?(1đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phân chia nhân ở nguyên phân

Trình bày những diễn biến của quá trình phân chia nhân trong nguyên phân? Thực chất của nguyên phân là gì?< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay