sinh học 11

131 kết quả phù hợp trong mục sinh học 11
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quần thể người và quần thể sinh vật khác

So sánh quần thể người với các quần thể sinh vật khác.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân loại môi trường sống của sinh vật

a/ Có mấy loại môi trường sống của sinh vật, mỗi môi trường lấy một ví dụ về sinh vật sống trong môi trường đó?
b/ Giải thớch vỡ sao cỏc cành phớa dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của hướng động vật

Thế nào là hướng động ở thực vật? Vai trò của hướng động đối với đời sống thực vật ? Giải thích một chậu đất ẩm treo nghiêng, đáy có nhiều lỗ thủng thấy rễ cây mọc thẳng rồi lại quay lên các lỗ .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm pha sáng của quang hợp

Pha sáng của quang hợp có những đặc điểm gì? Phân biệt sự cố định CO2 ở thực vật C3 , C4 , CAM về loài thực vật đặc trưng, chất nhận CO2 , sản phẩm đầu tiên, nơi xảy ra, thời gian xảy ra.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức hô hấp ở động vật

Câu 1: Hô hấp ở động vật là gì? Các hình thức hô hấp ở động vật ?
Câu 2: Nêu các giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật: các sản phẩm và nơi diễn ra.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu

Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây? Nêu vai trò của các nguyên tố N, P, Mg, trong cơ thể thực vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân hình thành điện thế nghỉ

Điện thế nghỉ là gì? Nguyên nhân hình thành điện thế nghỉ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh

Thế nào là thụ phấn, thụ tinh kép? Nêu sự khác nhau giữa hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ côn trùng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình đồng hoá Nitơ ở thực vật

Câu 1
Nêu quá trình đồng hoá Nitơ ở thực vật?
Câu 2
Tại sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về hướng động vật

-Hướng động là gì?
-Trình bày vận động hướng sáng của cây? Cơ chế hướng sáng của cây?
-So sánh phản ứng hướng sáng của cây với vận động nở hoa của cây.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình hô hấp tổng quát

-Hô hấp ở thực vật là gì?
-Phương trình hô hấp tổng quát .
-Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình dân số châu âu

Câu 1: Tình hình dân số Châu Âu hiện nay so với dân số Thế giới như thế nào? Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số Châu Âu già đi?
Câu 2: Trình bày các điều kiện tự nhiên có thuận lợi gì để phát triển kinh tế ở Đông Âu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phẫu của lá

Trình bày hình thái giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các kiểu phát triển ở động vật

Câu 1)
Phân biệt các kiểu phát triển ở động vật : phát triển không qua biến thái ,phát triển qua biến thái hoàn toàn ,phát triển qua biến thái không hoàn toàn?
Câu 2
Phân biệt các hoomôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh trưởng ở thực vật

Câu 1 : (2 đ)
Sinh trưởng ở thực vật là gì ?Sinh trưởng thứ cấp là gì ? Những nét văn hoa trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu ?
Câu 2 : (3đ)
Hoocmôn thực vật là gì? Phân biệt các hoocmôn kích thích có ở thực vật?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm biến thái ở động vật

Biến thái ở động vật là gì ? Phân biệt quá trình phát triển qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn. Lấy ví dụ minh hoạ ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh trưởng ở thực vật

Nêu khái niệm sinh trưởng ở thực vật ? Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về điện thế hoạt động

Thế nào là điện thế hoạt động ? Cơ chế hình thành thế hoạt động ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế điều hoà sinh tinh ở động vật

Câu 1

Cơ chế điều hòa sinh tinh
+Do các Hocmon 
ightarrow tinh hoàn 
ightarrow kích thích sinh tinh trùng
+GnRH của vùng dưới đồi (kích thích tuyến yên tiết FSH,LH)
+FSH của tuyến yên (kích thích ống sinh tinh 
ightarrow tinh trùng)
+LH của tuyến yên (kích thích tế bào kẽ_tế bào của tinh hoàn 
ightarrowtestosteron
+Testosteron của tinh hoàn kích thích phát triển ống sinh tinh và sinh tinh trùng 
ightarrow gây ức chế vùng dưới đồi
Câu 2:
SSHT có sự kết hợp gt đực và gt cái 
ightarrow tái tổ hợp di truyền 
ightarrow thích nghi tốt hơn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế tác động của các loại miễn dịch

Nêu đặc điểm và cơ chế tác động của các loại miễn dịch?< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay