sinh học 12

513 kết quả phù hợp trong mục sinh học 12
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bt di truyền nst-tb

Hai hợp tử của một loài sinh vật nguyên phân liên tiếp một số đợt, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 22792 NST đơn. Hợp tử 1 có số đợt nguyên phân bằng 1/3 số đợt nguyên phân của hợp tử 2. Ở kỳ giữa của mỗi tế bào người ta đếm được 44 NST kép.

a. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài.

b. Số đợt nguyên phân của 2 hợp tử.

c. Nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử và thụ tinh xảy ra bình thường và không có trao đổi chéo NST thì loài trên có bao nhiêu loại giao tử và bao nhiêu loại hợp tử khác nhau về nguốn gốc NST.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bt sinh học phần quy luật di truyền

1: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tử tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ làm giống từ số quả đỏ ở F1 là: A. 1/64 B. 1/27 C. 1/32 D. 27/64

2: Trong cơ thể có 4 cặp gen nằm trên 4 cặp NST tương đồng, cơ thể bố có 3 cặp gen dị hợp, 1 cặp gen đồng hợp. còn mẹ thì ngược lại. Có bao nhiêu kiểu giao phối có thể xáy ra?

A. 64 B.16 C.256 D.32

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bt sinh học phần quy luật di truyền

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ dị hợp tử tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả đỏ có kiểu gen đồng hợp và 1 quả đỏ có kiểu gen dị hợp từ số quả đỏ ở F1 là:

A. 3/32 B. 2/9 C. 4/27 D. 1/32

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập di truyền

Cho 1 cây hoa đỏ M giao phấn với 3 cây cùng loài đó,kết quả :

cây thứ 1: đời con: 25% cây hoa trắng,50% cây hoa vàng, 25% cây hoa đỏ

cây thứ 2, đời con: 56,25 cây hoa đỏ, 37,5 cây hoa vàng, 6,25 cây hoa trắng

cây thứ 3 , đời con: 50% cây hoa vàng, 37,5% cây hoa đỏ, 12,5% cây hoa trắng

a) Tính trạng màu hoa của loài thực vật trên di truyền theo quy luật nào

b) hãy xác định kiểu gen của các cây đem lai

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sự di truyền qua chất tế bào

Đặc điểm nào dưới đây phản ánh sự di truyền qua chất tế bào?
A. Đời con tạo ra có kiểu hình giống mẹ
B. Lai thuận, nghịch cho kết quả khác nhau
C. Lai thuận, nghịch cho con có kiểu hình giống mẹ
D. Lai thuận, nghịch cho kết quả giống nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn

Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.
C. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp xác định tần số hoán vị gen

Phương pháp chủ yếu xác định tần số hoán vị gen:
A. Phân tích giống lai B. Lai thuận, lai nghịch
C. Lai phân tích D. Lai ngược

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen

. Ý nghĩa thực tiễn của liên kết gen là gì?
A. Để xác định số nhóm gen liên kết
B. Đảm bảo sự DT bền vững của các tính trạng
C. Đảm bảo sự DT ổn định của các nhóm gen quí, nhờ đó người ta chọn lọc đồng thời được cả nhóm tính trạng có giá trị
D. Để xác định số nhóm gen liên kết của loài

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là gì?
A. tạo ra nguồn BD tổ hợp phong phú cung cấp cho chọn giống
B. giải thích nguyên nhân của sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối
C. cho thấy sinh sản hữu tính là bước tiến hoá quan trọng của sinh giới
D. chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của qui luật phân li độc lập

Ý nghĩa của qui luật phân li độc lập là:
A dự đoán được kết quả của các phép lai
B dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở F1
C dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở F2
D dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở đời sau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực chất của qui luật phân li độc lập

Thực chất của qui luật phân li độc lập là nói về:
A. Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng
B. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ (3:1)n
C. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh
D. Sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nội dung chính của qui luật phân li

Nội dung chính của qui luật phân li là gì?
A. Các cặp alen không hoà trộn vào nhau trong giảm phân
B. Các thành viên của cặp alen phân li đồng đều về các giao tử
C. F2 phân li kiểu hình xáp xỉ 3 trội /1 lặn
D. F1 đồng tính còn F2 phân tính xấp xỉ 3 trội/1lặn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể tương đồng

Một cá thể động vật có sự rối loạn phân li của một cặp NST tương đồng trong giảm phân của tế bào sinh tinh (2n), cá thể này:
A. luôn sinh ra đời con mắc đột biến dị bội
B. không thể cho giao tử n + 1
C. chỉ tạo ra các giao tử không có sức sống
D. có thể sinh ra một tỉ lệ con bình thường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Loài đơn tính thụ tinh trong ống nghiệm

Một tế bào trứng của một loài đơn tính giao phối được thụ tinh trong ống nghiệm. Khi hợp tử nguyên phân đến giai đoạn 8 phôi bào, người ta tách rời các phôi bào và nuôi trong các ống nghiệm khác nhau rồi kích thích để các phôi bào này phát triển thành cá thể. Các cá thể được tạo ra nói trên
A. Có thể giao phối được với nhau tạo ra con lai hữu thụ
B. Tuỳ loài mà có thể giao phối được với nhau hoặc không
C. Không thể giao phối được với nhau
D. Có thể giao phối được với nhau tạo ra con lai bất thụ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá

Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

giai bai tap sinh hoc 12

một gen có chứa 600 cặp A - T và 3900lien6 kết hidro. số chu kì xoắn của gen là ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép lai phân tích của Menden

Menđen đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để
A. Xác định các cá thể thuần chủng C. Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng
B. Kiểm tra giả thuyết nêu ra D. Xác định tính trạng nào là trội , tính trạng nào là lặn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình nhân đôi của ADN

Tại sao nói quá trình nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc bán bảo tồn (nguyên tắc giữ lại một nữa)?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về mã di truyền

Mã di truyền là gì? Đặc điểm của mã di truyền?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lai nghịch thuận

Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen q/đ tính trạng đó A. nằm trên nhiễm sắc thể thường. B. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y. C. nằm ở ngoài nhân. D. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay