sinh học lớp 10

57 kết quả phù hợp trong mục sinh học lớp 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm chuyển hóa vật chất

Chuyển hoá vật chất là gì? Năng lượng chủ yếu cho tế bào hoạt động là dạng năng lượng nào? Năng lượng đó được tế bào sử dụng trong những hoạt động nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu túc không gian của prôtêin

Trình bày cấu trúc hoá học và cấu túc khong gian của prôtêin.
Tại sao cần ăn những loại prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau?
Vì sao trâu ba\ò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu khác thịt bò?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất được vận chuyển qua màng

Các chất được vận chuyển qua màng ở dạng:
A: Dạng thể rắn B: Dạng khí
C: Dạng hoà tan trong dung môi D: Cả B và C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ

Hợp chất có đơn phân là glucôzơ là:
A: Tinh bột và sâccacozơ B: Tinh bột và Glicôren
C: Lipit đơn giản D: Tất cả đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đa dạng của Prôtêin

Tính đa dạng của Prôtêin được quy định bởi:
A: Nhóm amin của các axit amin
B: Nhóm R- của các axit amin
C: Liên kết peptit
D: Số lượng, thánh phần và trìng tự sắp xếp các axit amin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu trúc đa phân

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào không có cấu trúc đa phân là:
A: Prôtêin B: Prôtêin và Lipít C: Lipít
D: Cacbohiđrat E: ADN và ARN

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Con đường khuếch tán qua màng sinh chất

Các con đường khuếch tán qua màng sinh chất:
A: Khuếch tán qua lỗ màng không mang tính chọn lọc
B: Khuếch tán qua kênh prôtêin mang tính chọn lọc
C: Khuếch tán qua màng mang tíng chọn lọc không chon lọc
D: Cả A và B đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vật chất di truyền ở tế bào vi khuẩn

Vật chất di truyền ở tế bào vi khuẩn là:
A: ADN kết hợp với prôtêin histôn B: ADN trần, dạng vòng
C: ARN D: Cả B và C

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các cấu trúc của tế bào

Cấu trúc có mặt trong cả tế bào động vật, thực vật và vi sinh vật là:
A: Màng sinh chất và ribôrôm B: Lưới nội chất và ti thẻ
c: lưới nội chất và không bào. D: Lưới nội chất và lục lạp
e: Màng sinh chất và thành tế bào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các cấp tổ chức sống

. Đặc tính nổi trội của các cấp tổ chúc sống là:
A: Tố chức sống cấp dưới làm nền tảng xây dựng cho tỏ chức sống cấp trên.
B: Tổ chức cấp sống cao hơn có những đặc điểm của tổ chức sống cấp dưới và những đặc tính nổi trội.
C: Tổ chức sống cấp dưới và tổ chức sóng cao hơn luôn kết với nhau để cùng tồn tại.
D: Cả A và B.
E: Cả A, B, C.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của động vật bậc cao

tại sao động vật bậc cao thường không có khả năng sinh sản vô tính? Trong thời gian mang thai thì trứng không chín và rụng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhịp tim với khối lượng cơ thể

a. nhịp tim của một số loài động vật như sau: voi 25 – 40 nhịp/phút, cừu 70 – 80 nhịp/phút, mèo 110 – 130 nhịp/phút. Em có nhận xét gì về mối liên hệ giữa nhịp tim với khối lượng cơ thể? Giải thích tại sao các động vật nêu trên lại có nhịp tim khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương thức thu nhận năng lượng ở vi sinh vật dị dưỡng

các vi sinh vật dị dưỡng thu nhận năng lượng từ quá trình phân giải các chất hữu cơ có sẵn, tuy nhiên trong tự nhiên tồn tại nhiều nhiều nhóm vi sinh vật dị dưỡng khác nhau và cách thu nhận năng lượng (dưới dạng ATP) cũng khác nhau.
a. nêu các phương thức thu nhận năng lượng ở vi sinh vật dị dưỡng mà em biết?
b. giữa lên men lactic (muối dưa) và lên men etylic (nấu rượu) có điểm gì chung và điểm gì khác biệt?
c. một số vi sinh vật khuyết dưỡng không thể sống được trên môi trường tối thiểu nhưng khi được nuôi cấy chung với một vi sinh vật nguyên dưỡng khác thì cả hai đều sinh trưởng, phát triển bình thường. Hiện tượng này gọi là gì? Giải thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của đường phân

Vị trí xảy ra đường phân
Nguyên liệu của đường phân
Sản phẩm của đường phân
Vai trò của đường phân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm hô hấp tế bào

Khái niệm hô hấp tế bào
Bản chất của hô hấp tế bào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc tính của enzim

Giai đoạn đầu tiên trong cơ chế tác dụng của Enzim là:

Enzim có đặc tính gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về Trung tâm hoạt động

Cơ chất là gì?
Trung tâm hoạt động là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của enzim

Enzim là gì?
Bản chất hoá học của Enzim
Vai trò của enzim?
Đặc tính của enzim?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chu trình cacbon trong sinh quyển

Chu trình cacbon trong sinh quyển

a. liên quan tới các yếu tố vô sinh của hệ sinh thái.

b. gắn liền với toàn bộ vật chất trong hệ sinh thái.

c. là quá trình tái sinh một phần vật chất của hệ sinh thái.

d. là quá trình tái sinh một phần năng lượng của hệ sinh thái.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quần xã sinh vật

Quần xã sinh vật tương đối ổn định được gọi là

a. quần xã trung gian b. quần xã khởi đầu c. quần xã đỉnh cực d. quần xã thứ sinh.< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay