sinh học lớp 12

13 kết quả phù hợp trong mục sinh học lớp 12
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm mức phản ứng

Mức phản ứng là
A. khả năng biến đổi của sinh vật trước sự thay đổi của môi trường.
B. tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.
C. khả năng phản ứng của sinh vật trước những điều kiện bất lợi của môi trường.
D. mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện môi trường khác nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ sở tế bào trao đổi đoạn nhiễm sắc thể

Cơ sở tế bào học của trao đổi đoạn nhiễm sắc thể là
A. sự tiếp hợp các NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I
B. sự trao đổi đoạn giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì trước của giảm phân II
C. sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I
D. sự phân li và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể trong giảm phân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên tố vi lượng với thực vật

Tại sao các nguyên tố vi lượng lại chỉ cần với một lượng rất nhỏ đối với thực vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm hiệu suất sinh thái

. Hiệu suất sinh thái là

a. tỷ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa bậc dinh dưỡng của sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ bậc một trong hệ sinh thái

b. tỷ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng đầu tiên và cuối cùng trong hệ sinh thái

c. tỷ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái

d. Tổng tỷ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong HST

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chu trình sinh địa hoá

Chu trình sinh địa hoá là

a. chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên.

b. sự trao đổi vật chất trong nội bộ quần xã.

c. sự trao đổi vật chất giữa các loài sinh vật thông qua chuỗi và lưới thức ăn.

d. sự trao đổi vật chất giữa sinh vật tiêu thụ và sinh vật sản xuất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tháp sinh thái

Tháp sinh thái nào luôn có dạng chuẩn?

a. Tháp số lượng. b. Tháp sinh khối. c.Tháp năng lượng d. Tất cả đều đúng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần cấu trúc hệ sinh thái

Thành phần cấu trúc hệ sinh thái là

a. thành phần vô sinh. b. thành phần hữu sinh.

c. động vật và thực vật. d. cả a và b.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm lưới thức ăn

Lưới thức ăn

a. gồm nhiều chuỗi thức ăn.

b. gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau.

c. gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắc xích chung.

d. gồm nhiều loài sinh vật trong đó có sinh vật sản xuất , sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuỗi thức ăn

Trật tự nào sau đây của chuỗi thức ăn không đúng?

a. cây xanh → chuột → mèo → diều hâu b. cây xanh → chuột → cú → diều hâu

c. cây xanh → chuột → rắn → diều hâu d. cây xanh → rắn → chim → diều hâu

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về diễn thế sinh thái

Diễn thế sinh thái là

a. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc

b. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường

c. quá trình biến đổi của quần xã tương ứng với sự biến đổi của môi trường

d. quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của thường biến

Nguyên nhân của thường biến là do
A. tác động trực tiếp của điều kiện môi trường. B. rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào.
C. rối loạn phân li và tổ hợp của nhiễm sắc thể. D. tác động trực tiếp của các tác nhân lý, hoá học.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể tương đồng

Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; gen A: vàng, alen a: xanh; gen B: hạt trơn, alen b: hạt nhăn. Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBB x AaBb. A. 3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn. B. 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn. C. 1 vàng, trơn: 1 xanh, trơn. D. 3 vàng, trơn: 1 xanh, trơn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Liên kết hoàn toàn

Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
D. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay