sinh sản hữu tính

22 kết quả phù hợp trong mục sinh sản hữu tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi.

Câu 1): ở những loài sinh sản hữu tính, bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ những quá trình nào? Nêu ý nghĩa của mỗi quá trình đó trong việc duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài.

Câu 2):
1- Vì sao ADN rất đa dạng và đặc thù?
2- Một gen có 2400 Nuclêôtít trong đó A= 300N.
A. Tính số lượng Nuclêôtít từng loại của gen trên.
B. Do tác động của tia phóng xạ gen bị biến đổi có A = 300N, G = 901N.
a. Đây là dạng đột biến gì?
b.Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cảm ứng động vật

Câu 1 Cảm ứng ở động vật là gì? Nêu các cách cảm ứng ở động vật từ thấp đến cao ?
Câu 2 Hãy nêu 1 số hướng tiến hoá của sinh sản hữu tính ở động vật và giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế điều hoà sinh tinh ở động vật

Câu 1

Cơ chế điều hòa sinh tinh
+Do các Hocmon 
ightarrow tinh hoàn 
ightarrow kích thích sinh tinh trùng
+GnRH của vùng dưới đồi (kích thích tuyến yên tiết FSH,LH)
+FSH của tuyến yên (kích thích ống sinh tinh 
ightarrow tinh trùng)
+LH của tuyến yên (kích thích tế bào kẽ_tế bào của tinh hoàn 
ightarrowtestosteron
+Testosteron của tinh hoàn kích thích phát triển ống sinh tinh và sinh tinh trùng 
ightarrow gây ức chế vùng dưới đồi
Câu 2:
SSHT có sự kết hợp gt đực và gt cái 
ightarrow tái tổ hợp di truyền 
ightarrow thích nghi tốt hơn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những biến đổi hình thái của NST

Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kỳ nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kỳ? Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính

a. Hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính ?
b Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là gì?
A. tạo ra nguồn BD tổ hợp phong phú cung cấp cho chọn giống
B. giải thích nguyên nhân của sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối
C. cho thấy sinh sản hữu tính là bước tiến hoá quan trọng của sinh giới
D. chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?
so sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở động vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm về sinh sản vô tính

Sinh sản vô tính là gì? Trình bày những hình thức sinh sản vô tính ở thực vật?
Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm đặc trưng của cây hạt trần

Đặc điểm đặc trưng của cây hạt trần là:
A. Hạt nằm trong lá noãn hở, chưa có hoa, chưa có quả.
B. Sinh sản hữu tính.
C. Lá đa dạng, có hạt nằm trong quả.
D. Có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của sinh sản hữu tính

Sinh sản hữu tính có ưu điểm là? A. Tạo ra số lượng lớn cá thể mới giống mẹ trong thời gian ngắn B. Tạo ra các cá thể mới thích nghi với điều kiện sống ổn định C. Tạo ra nhiều cá thể mới giống nhau về mặt di truyền D. Tạo ra các cá thể mới đa dạng về mặt di truyền

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản hữu tính

Hình thức sinh sản hữu tính có ở nhóm sinh vật nào sau đây : A. vi khuẩn ,xạ khuẩn B. nấm,tảo,động vật nguyên sinh C. Vi khuẩn,nấm,tảo,động vật nguyên sinh D. Vi khuẩn,nấm tảo

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản hữu tính

Nêu sự tiến hoá hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản hữu tính

Nêu sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nghành giun dẹt

Sán lông và sán lá gan được xếp chung vào ngành Giun dẹp vì ?
A/ Cơ thể có đối xững 2 bên B/ Có lối sống kí sinh
C/ Có lối sống tự do D/ Sinh sản hữu tính hoặc vô tính

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thức sinh sản được coi là tiến hóa nhất

Trong các hình thức sinh sản dưới đây hình thức nào được coi là tiến hoá nhất?
A Sinh sản vô tính C Sinh sản hữu tính và thụ tinh trong
B Sinh sản hữu tính . D Sinh sản hữu tính và thụ tinh ngoài .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự tiến hóa của thực vật hạt kín

Thực vật Hạt kín tiến hoá hơn cả vì:
A. Có nhiều cây to và sống lâu năm. B. Có sự sinh sản hữu tính
C. Có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn. D. Có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của cây hạt trần

Trong các đặc điểm sau đây đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây Hạt trần.
A. Lá đa dạng. B. Có sự sinh sản hữu tính.
C. Có hạt hở, chưa có hoa, chưa có quả. D. Có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thể dị đa bội,

Khi nói về thể di đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Thể dị đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.
B. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.
C. Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.
D. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các loài sinh sản hữu tính

Đối với các loài sinh sản hữu tính để phân biệt hai loài thì tiêu chuẩn chính xác và khách quan là
A. tiêu chuẩn cách li sinh sản. B. tiêu chuẩn hình thái.
C. tiêu chuẩn địa lí, sinh thái. D. tiêu chuẩn sinh lí, sinh hoá.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

mục đích của phép lai xa

Trong chọn giống cây trồng, người ta có thể tiến hành lai xa giữa loài cây hoang dại và loài cây trồng. Theo em, việc làm này nhằm mục đích gì?
A. Giúp thế hệ lai tạo ra có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.
B. Góp phần giải quyết và hạn chế được tính khó lai khi lai xa.
C. Tổ hợp được các gen quy định năng suất cao của 2 loài vào thế hệ lai.
D. Đưa gen quy định khả năng chống chịu cao với môi trường của loài hoang dại vào cây lai.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay