sinh tinh

5 kết quả phù hợp trong mục sinh tinh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế điều hoà sinh tinh ở động vật

Câu 1

Cơ chế điều hòa sinh tinh
+Do các Hocmon 
ightarrow tinh hoàn 
ightarrow kích thích sinh tinh trùng
+GnRH của vùng dưới đồi (kích thích tuyến yên tiết FSH,LH)
+FSH của tuyến yên (kích thích ống sinh tinh 
ightarrow tinh trùng)
+LH của tuyến yên (kích thích tế bào kẽ_tế bào của tinh hoàn 
ightarrowtestosteron
+Testosteron của tinh hoàn kích thích phát triển ống sinh tinh và sinh tinh trùng 
ightarrow gây ức chế vùng dưới đồi
Câu 2:
SSHT có sự kết hợp gt đực và gt cái 
ightarrow tái tổ hợp di truyền 
ightarrow thích nghi tốt hơn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể tương đồng

Một cá thể động vật có sự rối loạn phân li của một cặp NST tương đồng trong giảm phân của tế bào sinh tinh (2n), cá thể này:
A. luôn sinh ra đời con mắc đột biến dị bội
B. không thể cho giao tử n + 1
C. chỉ tạo ra các giao tử không có sức sống
D. có thể sinh ra một tỉ lệ con bình thường

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tế bào sinh tinh

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbXY ,Giảm phân bình thường ,thực tế cho mấy loại tinh trùng :
A. 8 B. 4 C. 2 D. 6

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

giúp minhg bt về tb sinh tinh vs ^^

Có 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd thực hiện giảm phân. Số loại tinh trùng tối thiểu và tối đa có thể tạo ra là: đáp án là 2 - 12

nhưng mình nghĩ một tb tao ít nhất là 2 vậy 3tb phải là tạo ra 6 chứ .....???

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hoán vị gen

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen frac{AD}{ad} đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 18%. Tính theo lí thuyết, cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d là
A. 180. B. 820. C. 360. D. 640.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay