sinh vật nhân thực

7 kết quả phù hợp trong mục sinh vật nhân thực
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sinh vật nhân thực

Những giới nào thuộc sinh vật nhân thực?
a Giới Khởi sinh, Nguyên sinh, Động vật, Thực vật
b Giới Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Nguyên sinh
c Giới Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật
d Giới Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Thực vật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của giới động vật

Đặc điểm chung của giới động vật là:
A. Sinh vật nhân thực, vận động tích cực.
B. Có khả năng phản ứng nhanh và sống dị dưỡng.
C. Sinh vật tích cực ,vận động tích cực, dị dưỡng và tự dưỡng.
D. Cả A và B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chu kì xoắn của ADN

Ở sinh vật nhân thực, mỗi chu kì xoắn của AND chứa
A. 10 cặp nucleotit B. 8 cặp nucleotit
C. 12 cặp nucleotit D. 9 cặp nucleotit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại bào tử sinh sản ở vi sinh vật nhân thực

Câu 1.Hãy kể tên những loại bào tử sinh sản ở vi sinh vật nhân thực? Nội bào tử ở vi sinh vật có điểm gì khác với ngoại bào tử?
Câu 2. Phagơ là gì? Các giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào chủ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu trúc chung của gen cấu trúc

Trình bày cấu trúc chung của gen cấu trúc? Điểm khác biệt trong cấu trúc gen của vi khuẩn với vi sinh vật nhân thực?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của vi khuẩn

Tại sao CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh mẽ hơn tác động lên quần thể sinh vật nhân thực?
A. Vi khuẩn sinh sản nhanh và gen đột biến biểu hiện ngay ra kiểu hình
B. Vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ mang gen đột biến lớn
C. Vi khuẩn có ít gen có khả năng chống chịu nên dể bị đào thải
D. Vi khuẩn trao đổi chất mạnh và nhanh nên dể chịu ảnh hưởng của môi trường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập ở sinh vật nhân thực

Ở sinh vật nhân thực, trình tự nuclêôtit trong vùng mã hóa của gen nhưng không mã hóa axit amin được gọi là

A. đoạn intron. B. đoạn êxôn. C. gen phân mảnh. D. vùng vận hành.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay