sinh vật

83 kết quả phù hợp trong mục sinh vật
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số hợp tử tạo ra sau thụ tinh

Ở một loài sinh vật ,trong một đợt thụ tinh có 10000 tinh trùng tham gia ,trong đó có 1% trực tiếp thụ tinh.Tính số hợp tử tạo ra, biết tỉ lệ thụ tinh của trứng và tinh trùng là 100%.Nếu các hợp tử tạo ra đều sinh sản 1 lần thì tổng số tế bào con tạo ra là bao nhiêu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ của sinh vật trong quần xã

Câu 1 : Một dòng cây trồng P có kiểu gen Aa cho tự thụ phấn liên tiếp qua nhiều thế hệ, người ta thấy năng suất giảm dần qua mỗi thế hệ.
a. Giải thích nguyên nhân của hiện tượng trên ?
b. Trong chọn giống người ta sử dụng phương pháp tự thụ phấn nhằm mục đích gì?

Câu 2: Thế nào là quần xã sinh vật? Các sinh vât trong quần xã có thể có những mối quan hệ với nhau như thế nào? Cho ví dụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về quần thể sinh vật

Câu 1
a) Thế nào là một quần thể sinh vật? Lấy ví dụ minh họa
b) Ô nhiễm môi trường là gì? Trong các yếu tố gây ô nhiễm môi trường, theo em yếu tố nào là yếu tố gây ô nhiễm chủ yếu?
Câu 2
Ở lúa, tính trạng thân cao (A), thân thấp (a), chín muộn (B), chín sớm (b), hạt dài(C), hạt tròn (c). Các gen trên phân li độc lập.
Cho ba thứ lúa di hợp tử về cả 3 tính trạng thân cao, chín muộn, hạt dài lai với lúa đồng hợp tử về thân cao, dị hợp tử về tính trạng chín muộn và hạt tròn. Không viết sơ đồ lai (hoặc kẻ bảng) hãy xác định :
a. Số loại và tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1?
b. Số loại và tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật

Nêu tác dụng của một số chất hóa học có thể gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm vi sinh vật

Vi sinmh vật là gì? Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Môi trường của hệ sinh vật- sinh 9

a. Môi trường sống của sinh vật là gì? b. Kể tên các loại môi trường sống?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quần thể người và quần thể sinh vật khác

So sánh quần thể người với các quần thể sinh vật khác.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân loại môi trường sống của sinh vật

a/ Có mấy loại môi trường sống của sinh vật, mỗi môi trường lấy một ví dụ về sinh vật sống trong môi trường đó?
b/ Giải thớch vỡ sao cỏc cành phớa dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

Câu 1: (3 điểm)
Ô nhiễm môi trường là gì? Trình bày các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường?
Câu 2: (1 điểm)
Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật? Sự cần thiết phải ban hành luật bảo vệ môi trường?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm quần xã sinh vật

a. Thế nào là một quần xã sinh vật? Cho ví du.
b. Trình bày những đặc điểm về số lượng và thành phần loài của quần xã sinh vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ tài nguyên sinh vật? Sự cần thiết phải ban hành luật bảo vệ môi trường?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niện quần xã sinh vật

a. Thế nào là một quần xã sinh vật? Cho vớ du.
b. Trỡnh bày những đặc điểm về số lượng và thành phần loài của quần xó sinh vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố của sinh vật

Câu 1 :Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát và phân bố của sinh vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật

Nêu đặc điểm chung của quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật? Tại sao vi sinh vật phải tiết vào môi trường các enzim ngoại bào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nuôi cấy liên tục và không liên tục

Câu 1) Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 – 1.5; KH2PO4 – 1.0; MgSO4 – 0.2; CaCl2¬ - 0.1; NaCl – 5.0. Hãy xác định:
a. Môi trường trên thuộc loại môi trường gì? (1đ)
b. Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì? (1đ)
Câu2: Vì sao, trong nuôi cấy không liên tục thì vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục thì hiện tượng này lại không xảy ra? (2đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình khử nitrat

Câu 1
- Rễ cây hấp thụ nitơ dạng NH4+ (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất. Nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử, do đó xảy ra quá trình khử NO3- thành NH4+.
NO3- → NO2- → NH4+(amoni)
- Xẩy ra trong mô rễ và lá, Mo và Fe hoạt hóa enzim tham gia quá trình khử trên
Câu 2
-Thực vật có thể hấp thụ qua hệ rễ từ đất 2 dạng nitơ sau: Dạng Nitơ ôxi hoá (NO3-) và dạng Nitơ khử (NH4+).
- Con đường hoá học: Sự phóng điện trong cơn giông đã ôxi hoá N2 thành NO3-.
nhiệt độ, áp suất
N2 ===========
ightarrow NO3-
- Con đường sinh học: một số vi khuẩn sống tự do và cộng sinh có enzim nitrogenaza đã thực hiện được việc khử N2¬ thành dạng Nitơ cây có thể hấp thụ được: NH4+
- Quá trình phân giải Nitơ bởi các vi sinh vật đất: Nitơ hữu cơ được phân giải nhờ các vi sinh vật đất tạo thành amoni (NH¬4+).
Vi khuẩn amôn hoá
Chất hữu cơ 
ightarrow NH4+

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần của hệ sinh thái

Trong 2 nhóm sinh vật ( sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt ) nhóm sinh vật nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường ? Vì sao ? Trong thực tiễn sản xuất cần làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm tăng năng suất vật nuôi, cây trồng.
Câu 2: (3 điểm)
Nêu khái niệm hệ sinh thái .Các thành phần chủ yếu của hệ sinh thái?
Có các sinh vật sau : Cỏ, sâu, châu chấu, rắn, cáo, gà chuột, VSV .
Viết sơ đồ lưới thức ăn từ các sinh vật trên ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của quần thể sinh vật

a. Quần thể sinh vật có những đặc trưng cơ bản nào?
b. Qua các thời kì phát triển của xã hội, tác động của con người gây ô nhiễm làm suy thoái môi trường mạnh mẽ nhất là thời kì nào? Những biện pháp chính trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm Ưu thế lai

Câu 1: Ưu thế lai là gì ? Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ ?( 2.0 đ)
Câu 2: Quần thể sinh vật là gì ? các cá thể voi sống trong rừng rậm Châu phi và rừng rậm Nam Phi có thể coi là một quần thể sinh vật không? Giải thích< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay