Số hạng tổng quát

17 kết quả phù hợp trong mục Số hạng tổng quát
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính đơn điệu của các dãy số

Bài 1: Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:
Resized Image
Bài 2: Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:

Resized Image
Bài 3: Xét tính đơn điệu của các dãy số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết số hạng tổng quát của một dãy số

Bài 1: Viết số hạng tổng quát của một dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó:
a) Đều chia hết cho 3
b) Chia cho 5 dư 2.
Bài 2: Cho dãy số
Resized Image
a) Chứng minh rằng
Resized Image
với mọi n ≥ 1
b) Hãy cho dãy số Resized Image bởi hệ thức truy hồi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định số hạng tổng quát

Câu 1) Cho tam giác ABC thoả mãn
Resized Image
Chứng minh rằng SinA, SinB, SinC lập thành cấp số cộng.
Câu 2)Resized Image
1. Cho dãy số Resized Imagexác định như sau
Resized Image
a/ Xác định số hạng tổng quát Resized Image
b/ Tìm Resized Image

2. Tìm giới hạn sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công sai

Cho một cấp số cộng left ( u_{n} 
ight ) có: u1 = 1 và u2 = 5
a) Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho
b) Tìm u2, u3, u4.
c) Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính đơn điệu của các dãy số

Bài 1: Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:
Resized Image
Bài 2: Xét tính đơn điệu của các dãy số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng tổng quát của dãy số

Bài 1: Cho dãy số
Resized Image
a) Chứng minh rằng
Resized Image
với mọi n ≥ 1
b) Hãy cho dãy số left ( u_{n} 
ight ) bởi hệ thức truy hồi.
Bài 2: Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công bội của cấp số nhân

Cho dãy số (un) xác định bởi:

Resized Image
a. Chứng minh dãy số (vn) với vn = un – 1 là một cấp số nhân. Tìm công bội của cấp số nhân đó.
b. Xác định số hạng tổng quát của dãy số (un).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số

Ba số x+y,x-y,2x-y/2 theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đồng thời ba số x+4,1-y,-x-3y theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Tìm x,y.
Cho dãy số (u_{n} ) thoả mãn:

Resized Image. Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy tìm số hạng tổng quát

Cho dãy số xác định bởi: .Đặt . Chứng minh dãy là một cấp số cộng. Hãy tìm số hạng tổng quát của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về số hạng tổng quát

Cho dãy có số hạng tổng quát a) Tính b) Chứng minh c) Suy ra dãy trên có thể viết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm công thức tổng quát

Tìm công thức tổng quát của mỗi dãy được thành lập theo quy tắc sau:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các số hạng của một cấp số nhân gồm 5 số hạng

Tìm các số hạng của một cấp số nhân gồm 5 số hạng, biếta) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho dãy được lập theo quy tắc: Tính tổng n số hạng đầu của dãy.

Cho dãy được lập theo quy tắc: a) Chứng minh b) Tìm số hạng tổng quát của dãy.c) Tính tổng số hạng đầu của dãy.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập công thức số hạng tổng quát

Cho dãy a) Viết tiếp số hạng nữa sau số .b) Lập công thức số hạng tổng quát theo .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm công thức số hạng tổng quát.

Cho dãy a) Viết tiếp số hạng nữa của dãy sau số b) Tìm công thức số hạng tổng quát.c) Chứng minh dãy bị chặn dưới. Tìm số hạng bé nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:

Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho một cấp số cộng, biết

Cho một cấp số cộng, biết . Tìm .


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay