số nguyên tử

4 kết quả phù hợp trong mục số nguyên tử
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình hoá học

Lập phương trình hoá học của phản ứng sau:

Resized Image
Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại trong phản ứng (b)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình phản ứng

Cho Sơ đồ phản ứng sau:

a. Na + O2 Na2O
b. P2O5 + H2O H3PO4

Lập phương trình phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính số nguyên tử

Số nguyên tử có trong 2,8 gam Fe là:
A. 6.10^{24} B. 6.10^{22} C. 3.10^{23} D. 3.10^{22}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khối lượng phân tử

Phenolphtalein (X) có tỷ lệ khối lượng m_{C}:m_{H}:m_{O} = 60:3,5:16. Biết Khối lượng phân tử của X nằm trong 300 đến 320 u. Số nguyên tử C của X là
A. 20 B.10 C.5 D.12< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay