số tự nhiên

18 kết quả phù hợp trong mục số tự nhiên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các cặp số nguyên dương

a) Tìm các cặp số nguyên dương (x; y) thỏa mãn:

6x+5y+18=2xy

b) Chứng minh rằng với mọi Resized Image thì biểu thức

Resized Imagecó giá trị là số tự nhiên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số

a. Tìm số tự nhiên n lớn nhất có ba chữ số, sao cho chia nó cho 3, cho 4, cho 5, cho 6, cho 7 ta được các số dư theo thứ tự là: 1; 2; 3; 4; 5.
b. Tìm số nguyên a để 2a + 1 chia hết cho a - 5;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập các số tự nhiên

Với các chữ số từ tập
Resized Image
có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên
a. Có 4 chữ số khác nhau?
b. Số chẵn với 4 chữ số khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số

a. Tìm số tự nhiên n lớn nhất có ba chữ số, sao cho chia nó cho 3, cho 4, cho 5, cho 6, cho 7 ta được các số dư theo thứ tự là: 1; 2; 3; 4; 5.
b. Tìm số nguyên a để 2a + 1 chia hết cho a - 5;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các số nguyên

a)Tìm các số tự nhiên x, y biết:

Resized Image
b) Tìm các số nguyên x, y sao cho

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các số tự nhiên thỏa mãn đẳng thức

Tìm giá trị lớn nhất của :
Resized Image
Tìm các số tự nhiên a, b, c ( Resized Image ) thỏa mãn đẳng thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các số tự nhiên bé nhất

Bài 1.Tìm các giá trị của a để phương trình sau (ẩn x)chỉ có 1 nghiệm:
Resized Image

Bài 2.Tìm số tự nhiên a bé nhất để phương trình sau có nghiệm :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập các số tự nhiên

Câu 1: Cho các chữ số từ 0 đến 6, hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên:
a/ Có 7 chữ số.
b/ Có 7 chữ số khác nhau.
c/ Là số chẵn có 3 chữ số khác nhau. (3đ)
Câu 2: Trên giá sách có 4 quyển sách tiếng Anh khác nhau, 3 quyển sách tiếng Pháp khác nhau và 2 quyển sách tiếng Nga khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách, tính xác suất sao cho:
a/ 3 quyển lấy ra thuộc thứ tiếng khác nhau.
b/ Cả 3 quyển lấy ra đều là sách tiếng Anh.
c/ Ít nhất lấy được 1 quyển sách tiếng Anh.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng

Câu 1. Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được:
1. Bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau?
2. Bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?
3. Bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5?
Câu 2. Cho tứ diện ABCD. M, N, I theo thứ tự là trung điểm AC, AD, CD.
1. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (ABI) và mặt phẳng (BMN).
2. Gọi A’ là trọng tâm tam giác BCD. Tìm giao điểm của AA’ và mp(BMN).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình

Câu 1. Tìm nghiệm của phương trình:

Resized Image
Câu 2. Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được:
1. Bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau?
2. Bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?
3. Bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm duy nhất của pt

1.Tìm các giá trị của a để phương trình sau (ẩn x)chỉ có 1 nghiệm:

Resized Image
2.Tìm số tự nhiên a bé nhất để phương trình sau có nghiệm :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh biểu thức là một số tự nhiên

a.Xác định x R để biểu thức :
Resized Image
Là một số tự nhiên
b. Cho biểu thức:

Resized Image
Biết x.y.z = 4 , tính sqrt{P} .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp con chung của hai tập hợp

Cho tập hợp Resized Imagevà tập hợp B các số tự nhiên chẵn lớn hơn 3. Hãy viết tất cả các tập hợp con chung của hai tập hợp A và B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số tự nhiên liên tiếp tăng dần

Ba số sau là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ?
A. b – 1; b; b + 1 trong đó b epsilon N
B. a, a + 1, a + 2 trong đó a epsilon N
C. c, c + 1, c + 3 trong đó c epsilon N
D. d + 1, d, d – 1 trong đó d epsilon N

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số tự nhiên

a) Tìm số tự nhiờn x cú ba chữ số sao cho x chia cho 7; 8; 9 đều dư 2.
b) Cho n là số tự nhiên bất kỳ.
Chứng minh (n + 3) và (2n + 5) là hai số nguyờn tố cựng nhau< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay