SO2

2 kết quả phù hợp trong mục SO2
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết PTHH của các pứ có thể xảy ra

Cho 9,6g hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Fe vào dd H2SO4(l) dư, thu được 4,48 lít khí (đktc)

a.Viết PTHH của các pứ có thể xảy ra.

b.Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c.Cho hỗn hợp X vào dd H2SO4(đ,n) dư thu được khí SO2 (duy nhất).

Sục toàn bộ khí SO2 thu được vào dd KMnO4 màu tím, nhận thấy dd bị mất màu.

Viết PTHH của các pứ có thể xảy ra. Cho: Mg = 24: Fe = 56: Zn = 65

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dãy chất tác dụng với SO2

Dãy chất tác dụng với SO2 là
A. CaO ; K2SO4 ; Ca(OH)2. B. NaOH ; CaO ; H2O.
C. Ca(OH)2 ; H2O ; BaCl2. D. NaCl ; H2O ; CaO.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay