sóng cơ học

6 kết quả phù hợp trong mục sóng cơ học
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lan truyền của sóng cơ học

Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi, khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng:
A. tăng 4 lần B. tăng 2 lần C. không đổi D. giảm 2 lần

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về sóng âm

Một sóng cơ học có tần số f = 1000Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là :
A. sóng siêu âm. B. sóng âm.
C. sóng hạ âm. D. chưa đủ điều kiện để kết luận.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về sóng cơ học

Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học?
A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn.
B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng.
C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí.
D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sóng cơ học

Một sóng cơ học có biên độ là A, bước sóng Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 3 lần tốc độ truyền sóng. Hệ thức liên hệ giữa A và lambda
A.lambda=frac{2pi A}{3} B.lambda=frac{3pi A}{2} C.lambda=2pi A D. lambda=frac{3pi A}{4}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính biên độ sóng

Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình dao động tại nguồn O là u_{o}=Acosleft ( 2pi t/T 
ight )(cm). Một điểm M trên đường thẳng, cách O một khoảng bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t = T/2 có li độ u_{M}=2cm. Biên độ sóng A bằng
A. 2 cm. B. cm. C. 4 cm. D. cm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính biên độ sóng của sóng cơ học

Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi có phương trình sóng tại nguồn O là: u=Acosleft ( omega t-pi/2 
ight )(cm). Một điểm M cách nguồn O bằng 1/6 bước sóng, ở thời điểm t=0,5pi/omega có ly độ sqrt{3}(cm). Biên độ sóng A là

A: 2 cm B:2sqrt{3} (cm) C: 4 (cm) D: sqrt{3} (cm)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay