song nhị bội

1 kết quả phù hợp trong mục song nhị bội
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dạng lai song nhị bội

Hạt phấn của loài A có n = 12 nhiễm sắc thể thụ phấn cho noãn của loài B có n = 14 nhiễm sắc thể. Cây lai dạng song nhị bội có số NST là:
A. 13. B. 12. C. 14. D. 26.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay