sự bay hơi

6 kết quả phù hợp trong mục sự bay hơi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của sự bay hơi

Sự bay hơi có đặc điểm nào dưới đây ?
A. Chỉ xảy ra đối với nước.
B. Chỉ xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với từng chất lỏng.
C. Có sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng.
D. Có sự chuyển hóa từ thể lỏng sang thể hơi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự chuyển thể rắn sang thể lỏng

Sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng gọi là :
A. Sự ngưng tụ B. Sự nóng chảy C. Sự bay hơi D. Sự đông đặc

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự dịch chuyển thể lỏng sang thể hơi

Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể hơi gọi là :
A. Sự ngưng tụ B. Sự nóng chảy C. Sự bay hơi D. Sự đông đặc

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự bay hơi của chất lỏng

Chọn câu sai.
A. Bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí ( hơi).
B. Sự ngưng tụ là sự chuyển từ thể hơi ( khí ) sang thể lỏng.
C. Một chất lỏng bay hơi thì luôn kèm theo sự ngưng tụ và ngược lại.
D. Sự bay hơi có thể xảy ra ngay trong lòng chất lỏng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự bay hơi của chất lỏng

Chọn câu sai
A.Sự bay hơi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.
B.Sự bay hơi là quá trình hóa hơi xảy ra ở bề mặt thoáng của chất lỏng.
C.Sự sôi là quá trình hóa hơi xảy ra cả ở bề mặt thoáng và trong lòng khối chất lỏng.
D.Sự sôi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của sự sôi

Chọn câu sai
A.Sự sôi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.
B.Sự bay hơi là quá trình hóa hơi xảy ra ở bề mặt thoáng của chất lỏng.
C.Sự bay hơi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.
D.Sự sôi là quá trình hóa hơi xảy ra cả ở bề mặt thoáng và trong lòng khối chất lỏng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay