suất điện động

20 kết quả phù hợp trong mục suất điện động
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điện trở lớn nhất trong mạch

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động

Resized Image và điện trở trong Resized Image
, điện trở Resized Image
Resized Image

a) Điện trở x phải có trị số là bao nhiờu để công suất
tiêu thụ mạch ngoài là lớn nhất?
b) Điện trở x phải có trị số là bao nhiờu để cụng suất
tiờu thụ ở điện trở này là lớn nhất? Tìm công suất
lớn nhất đó?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính từ thông

Một ống dây hình trụ chiều dài l = 62,8 cm được quấn 1000 vòng, mỗi vòng dây có tiết diện là S = 50 cm2.
a) Tính độ tự cảm của ống dây.
b) Dòng điện tự cảm qua đó tăng từ 0A lên 4A trong khoảng thời gian 0,5s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây.
c) Khi I = 4A thì năng lượng tích luỹ trong ống dây là bao nhiêu ?
d) Tính từ thông gởi qua ống dây.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức và đơn vị của từ thông

a) Từ thông là gì ? Viết công thức và cho biết đơn vị của từ thông.
b) Phát biểu định luật Faraday về suất điện động cảm ứng trong mạch kín. Viết công thức tính suất điện động cảm ứng đó.
c) Hãy xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong 2 hình dưới đây. Giải thích.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ tự cảm của ống dây

Một ống dây hình trụ có lõi chân không, chiều dài iota = 20 cm, có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng S = 100 cm2.
a) Tính độ tự cảm của ống dây.
b) Dòng điện tự cảm qua đó tăng từ 0A lên 5A trong khoảng thời gian 0,1s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây.
c) Khi I = 5A thì năng lượng tích luỹ trong ống dây là bao nhiêu ?
d) Tính từ thông gởi qua ống dây.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phát biểu định luật Lentz

a) Phát biểu định luật Lentz về chiều dòng điện cảm ứng.
b) Suất điện động cảm ứng trong mạch kín là gì ? Viết biểu thức.
c) Hãy xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong 2 hình dưới đây. Giải thích.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc trưng suất điện động của nguồn điện

Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho
A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.
C. khả năng thực hiện công của nguồn điện.
D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất của bộ nguồn

Cho bộ nguồn gồm 3 pin giống nhau ghép nối tiếp mỗi pin có suất điện động 2 V, và điện trở trong là 0,5 Ω được mắc trong mạch kín. Cho R1 = 1,5Ω, R2= R3 = 2Ω; R4 = 1Ω. Tính :
a) Cường độ dòng điện qua toàn mạch và công suất toả
nhiệt trên điện trở R1
b) Công suất của 1 pin và công của bộ nguồn sinh ra trong 5 phút.
c) Hiệu suất của bộ nguồn.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất tỏa nhiệt

Cho bộ nguồn gồm 3 pin giống nhau ghép nối tiếp mỗi pin có suất điện động 2 V, và điện trở trong là 0,5 Ω được mắc trong mạch kín. Cho R1 = 1,5Ω, R2= R3 = 2Ω; R4 = 1Ω. Tính :
a) Cường độ dòng điện qua toàn mạch và công suất toả
nhiệt trên điện trở R1
b) Công suất của 1 pin và công của bộ nguồn sinh ra trong 5 phút.
c) Hiệu suất của bộ nguồn.
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cường độ dòng điện trong mạch chính

Cho mạch điện như hình vẽ. Các nguồn giống nhau
có suất điện động
Resized Image
Resized Image
a. Tìm cường độ dòng điện trong mạch chính?
b. Đèn Đ sáng bình thường không?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa hiện tượng tự cảm

Thế nào la hiện tượng tự cảm . Biểu thức suất điện động tự cảm . Áp dụng : Moät oáng daây coù ñoä töï caûm 400mH. Doøng ñieän qua oáng daây giaûm ñeàu töø 2A ñeán 1A trong thôøi gian 10-2 s. Suaát ñieän ñoäng töï caûm sinh ra trong oáng daây laø bao nhieâu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cường độ dòng điện thay đổi

Cho một nguồn điện có suất điện động xi và điện trở trong r được mắc vào điện trở ngoài R_{N} .Khi tăng R_{N} và r lên 2 lần, thì cường độ dòng điện thay đổi thế nào ?
A.Tăng 2 lần B. Không đổi C. Tăng 4 lần D. Giảm 2 lần

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định luật Ôm cho toàn mạch

Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch:
A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn. B. tỉ lệ nghịch với điện trở trong của nguồn.
C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của mạch. D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở (R_{N}+r).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính suất điện động

Một bộ nguồn gồm hai nguồn mắc nối tiếp thì.
A.suất điện động của bộ nguồn bằng suất điện động mỗi nguồn.
B.suất điện động của bộ nguồn bằng tổng suất điện động mỗi nguồn.
C.suất điện động của bộ nguồn bằng tích suất điện động hai nguồn.
D.điện trở bộ nguồn bằng điện trở mỗi nguồn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

suất điện động cảm ứng

Một khung dây dẫn có N vòng dây quay đều với vận tốc góc omega quanh trục đối xứng của nó trong một từ trường đều. Từ thông cực đại qua một vòng dây là varnothing _{o}. Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng trong khung dây là:
A. E_{o}=Nomegavarnothing _{o} BE_{o}=frac{Nomega Phi }{2} C.E_{o}=frac{omega Phi }{2} D. E_{o}=omegavarnothing _{o}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

máy xoay chiều một pha

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto quay với tốc độ 375 vòng/phút. Tần số góc của suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo ra là rad/s. Số cặp cực của rôto bằng
A. 8. B. 16. C. 12. D. 4.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính từ thông cực đại

Một khung dây dẫn quay đều quanh trục xx’ với tốc độ 150 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay xx’ của khung. Ở một thời điểm nào đó từ thông gửi qua khung dây là 4 Wb thì suất điện động cảm ứng trong khung dây bằng 15 (V). Từ thông cực đại gửi qua khung dây bằng
A. 4,5 Wb. B. 5 Wb. C. 6 Wb. D. 5 Wb.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tốc độ góc

Một cuộn dây có 200 vòng, diện tích mỗi vòng 300 cm2, được đặt trong một từ trường đều, cảm ứng từ 0,015 T. Cuộn dây có thể quay quanh một trục đối xứng của nó, vuông góc với từ trường thì suất điện động cực đại xuất hiện trong cuộn dây là 7,1 V. Tốc độ góc là
A: 78 rad/s B: 79 rad/s C: 80 rad/s D: 77 rad/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về suất điện động

Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 100cm^{2}, có N = 500 vòng dây, quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút quay quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,1T. Chọn gốc thời gian t = 0s là lúc pháp tuyến n của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ B: Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng e xuất hiện trong khung dây là:
A: e=157cosleft ( 314t-frac{pi}{2} 
ight )(V). B: e=157cos(314t)(V).
C: e=15,7cosleft ( 314t-frac{pi}{2} 
ight ) (V). D: e=15,7cos(314t)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về cường độ hiệu dụng

Nguồn điện một chiều có suất điện động 3 V, nạp điện tụ điện có điện dung C = 10 µF, sau đó nối với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1 mH để tạo thành mạch dao động. Cường độ hiệu dụng dòng điện trong mạch bằng
A: 1414 mA B: 300 mA C: 2000 mA D: 212 mA

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về máy phát điện

Một máy phát điện xoay chiều một pha có stato gồm 8 cuộn dây nối tiếp và rôto gồm 8 cực quay đều với vận tốc 750 vòng / phút tạo ra suất điện động hiệu dung 220V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng là 4mWb. Số vòng ở mỗi cuộn là.
A. 25 vòng B. 31 vòng C. 28 vòng D. 35 vòng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay