tài nguyên môi trương

3 kết quả phù hợp trong mục tài nguyên môi trương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta

Câu 1 : (1đ) Kể tên các ngành kinh tế biển ở nước ta ?
Câu 2 : (3đ) Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển-đảo ở nước ta .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu hiện trạng tài nguyên biển Việt Nam

Nêu hiện trạng tài nguyên biển Việt Nam? Những nguyên nhân hậu quả và phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo

Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển-đảo ở nước ta .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay