tâm động

8 kết quả phù hợp trong mục tâm động
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của protein với cơ thể sinh vật

Câu I: ( 2 điểm )
ở Ruồi giấm 2n = 8. Hãy chỉ rõ:
a) Số tâm động ở kỳ sau của nguyên phân.
b) Số tâm động ở kỳ sau của giảm phân I.
c) Số NST ở kỳ cuối của giảm phân I.
d) Số NST ở kỳ cuối của Giảm phân II.
Nếu cho rằng sự phân chia bào chất xảy ra ở kỳ cuối.
Câu II: (3 điểm )
Prôtêin có chức năng gì đối với cơ thể sinh vật ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tế bào sinh dưỡng ở ruồi giấm

Một tế bào sinh dưỡng ở ruồi giấm (2n = 8) tiến hành nguyên phân. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Số cromatic ở kì sau là 16 C. số NST đơn ở kì giữa là 16
B. Số tâm động ở kì đầu là 8 D. Số cromatic ở kì đầu là 8

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số NST trong bộ NST lưỡng bội

Một tế bào sinh dưỡng lưỡng bội 2n, qua 3 đợt nguyên phân liên tiếp đã nhận của môi trường nội bào cung cấp tương đương số NST đơn là 140 NST.
a/ Tính số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội của loài.
b/ Tính số tâm động và cromatic qua kì đâu và kì sau trong lần nguyên phân cuối cùng
c/ Nếu trong lần nguyên phân đầu tiên, có 1 thoi vô sắc không được hình thành thì sẽ gây hậu quả gì? tính số lượng NST có trong mỗi tế bào ở trường hợp này.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tế bào của loài nguyên phân

Loài cà chua có bộ NST 2n = 24.Nếu 1 tế bào của loài nguyên phân thì số NST ,Cromatic và tâm động có trong mỗi tế bào con lần lượt là :
A. 24, 24 và 24 B. 24, 48 và 24 C. 24, O và 24 D. 12, 24 và 24

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện xảy ra hoán vị gen

Nhận định nào sau đây không đúng với điều kiện xảy ra hoán vị gen ?
A. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở cơ thể có kiểu gen dị hợp tử.
B.Có sự tiếp hợp và trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn trong cặp NST kép tương đồng ở kỳ đầu I giảm phân
C. Tuỳ loài sinh vật, tuỳ giới tính.
D. Tuỳ khoảng cách giữa các gen hoặc vị trí của gen gần hay xa tâm động.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kỳ sau của nguyên phân

Vào kỳ sau của nguyên phân , trong mỗi tế bào của người có :
a. 46 nhiễm sắc thể đơn
b. 92 nhiễm sắc thể kép
c. 46 crômatit
d. 92 tâm động

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể ở kỳ sau của nguyên phân

Hoạt động của nhiễm sắc thể xảy ra ở kỳ sau của nguyên phân là :
a. Tách tâm động và phân li về2 cực của tế bào
b. Phân li về 2 cực tế bào ở trạng thái kép
c. Không tách tâm động và dãn xoắn
d. Tiếp tục xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể dính vào tia thoi phân bào

Các nhiếm sắc thể dính vào tia thoi phân bào nhờ :
a. Eo sơ cấp c. Tâm động
b. Eo thứ cấp d. Đầu nhiễm sắc thể< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay