tam nhiễm

4 kết quả phù hợp trong mục tam nhiễm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai tạo ra cây tam nhiễm kép

Ở đậu Hà Lan xảy ra đột biến lệch bội tạo ra các cây đậu tam nhiễm kép (2n+1+1). Số loại thể tam nhiễm kép tối đa có thể thu được là:
A. 16 B. 21 C. 7 D. 42

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai ở đậu hà lan

Ở đậu Hà Lan xảy ra đột biến lệch bội tạo ra các cây đậu tam nhiễm kép (2n+1+1). Số loại thể tam nhiễm kép tối đa có thể thu được là:
A. 16 B. 21 C. 7 D. 42

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về thể ba nhiễm

Để phân biệt kiểu gen Aaa của 1 cá thể là thể ba nhiễm hay thể tam bội. Người ta dùng phương pháp nào sau đây là không đúng?
A. Quan sát tiêu bản tế bào và đếm số lượng NST.
B. Quan sát hình thái cơ quan sinh sản, vì ở cây tam bội thường không có hạt.
C. Cho cây đó tự thụ phấn và nghiên cứu sự phân li tính trạng ở thế hệ sau.
D. Quan sát hình thái cơ quan sinh dưỡng, cây tam bội có cơ quan sinh dưỡng to hơn dạng lưỡng bội và tam nhiễm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính thể tam nhiễm kép

Loài A có bộ NST 2n = 24, thể tam nhiễm kép của loài này có số NST là
A 26. B 28. C 36. D 48.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay