tạo ưu thế lai

3 kết quả phù hợp trong mục tạo ưu thế lai
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi

Các phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi là:
A. Lai khác dòng B. Lai khác thứ
C. Lai kinh tế D. Cả A, B và C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng giao phối gần

Kết quả nào dưới đây không phải là do hiện tượng giao phối gần, tự thụ phấn, giao phối cận huyết...
A. Tạo ưu thế lai B. Hiện tượng thoái hoá
C. Tỉ lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm D. Tạo ra dòng thuần

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tạo nguồn nguyên liệu trong chọn giống

Phương pháp tạo nguồn nguyên liệu trong chọn giống cổ điển là:
A. Gây ĐB B. Tạo ưu thế lai C. Công nghệ TB D. Lai giống< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay