tế bào sinh dục

4 kết quả phù hợp trong mục tế bào sinh dục
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

Khi lai hai cơ thể cùng loài,thu được một số hợp tử có tổng số 1152 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%; mỗi hợp tử tạo ra do một tinh trùng kết hợp với một trứng. Biết số tinh trùng tham gia thụ tinh được tạo nên từ một nhóm TB sinh dục đực sơ khai ở vùng A có 360 NST; Số lần phân bào của mỗi TB sinh dục sơ khai bằng số lượng NST đơn trong bộ NST đơn bội của loài;các TB sinh dục tạo nên đều giảm phân tạo thành tinh trùng.
Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tế bào sinh dục đực và cái

Sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái được gọi là:
A. sinh sản vô tính. B. sinh sản sinh dưỡng.
C. sinh sản hữu tính. D. nhân giống vô tính trong ống nghiệm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kĩ thuật lai tế bào

Trong kĩ thuật lai tế bào, các tế bào trần là:
A. Các tế bào đã được xử lý hoá chất làm tan màng tế bào
B. Các tế bào sôma tự do được tách ra khỏi tổ chức sinh dưỡng
C. Các tế bào khác loài đã hoà nhập để trở thành tế bào lai
D. Các tế bào sinh dục tự do được lấy ra khỏi cơ quan sinh dục

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế tạo ra các giao tử

Cặp NST số II ở 1 quần thể động vật có cấu trúc: AB.CDEF và ab.cdef. Kết quả giảm phân của một tế bào sinh dục đực (của một cá thể đột biến trong quần thể) thu được 4 loại giao tử, trong đó có 2 loại giao tử bình thường (AB.CDEF ; ab.cdef) và 2 giao tử không có sức sống (AB.CDfe ; ab.cdEF). Cơ chế tạo ra các giao tử trên là do
A trao đổi chéo kép giữa 2 cromatit trong đó có 1 cromatit có mang lặp đoạn.
B trao đổi chéo giữa 2 cromatit trong chị em mang đảo đoạn.
C trao đổi chéo giữa 2 cromatit trong đó có cả 2 cromatit có mang chuyển đoạn tương hỗ.
D trao đổi chéo giữa 2 cromatit trong đó có 1 cromatit có mang đảo đoạn.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay