tế bào sinh dưỡng

5 kết quả phù hợp trong mục tế bào sinh dưỡng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số NST trong bộ NST lưỡng bội

Một tế bào sinh dưỡng lưỡng bội 2n, qua 3 đợt nguyên phân liên tiếp đã nhận của môi trường nội bào cung cấp tương đương số NST đơn là 140 NST.
a/ Tính số lượng NST trong bộ NST lưỡng bội của loài.
b/ Tính số tâm động và cromatic qua kì đâu và kì sau trong lần nguyên phân cuối cùng
c/ Nếu trong lần nguyên phân đầu tiên, có 1 thoi vô sắc không được hình thành thì sẽ gây hậu quả gì? tính số lượng NST có trong mỗi tế bào ở trường hợp này.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Gà lưỡng bội

Gà lưỡng bội có bộ NST là2n=78 .Dạng dị bội thể (2n+1)của chúng có số lượng NST trong mỗi tế bào sinh dưỡng là bao nhiêu :
a.77 b.76 c.78 d.79

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số nhiễm sắc thể trong giảm phân

Kết thúc quá trình giảm phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:
A. Đơn bội ở trạng thái đơn B. lưỡng bội ở trậng thái đơn
C. Lưỡng bội ở trạng thái kép D. Đơn bội ở trạng thái kép

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số NST ở tế bào sinh dưỡng ở người

Số NST thường trong tế bào sinh dưỡng ở người là:
A. 22 chiếc B. 23 chiếc C. 44 chiếc D. 46 chiếc

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

loại đột biến tạo nên thể khảm

Loại đột biến nào sau đây tạo nên “thể khảm” trên cơ thể?

A. Đột biến trong lần nguyên phân thứ hai của hợp tử

B. Đột biến trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử

C. Đột biến trong nguyên phân của tế bào sinh dưỡng ở một mô nào đó

D. Đột biến trong giảm phân tạo giao tử< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay