tế bào sinh tinh

3 kết quả phù hợp trong mục tế bào sinh tinh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể tương đồng

Một cá thể động vật có sự rối loạn phân li của một cặp NST tương đồng trong giảm phân của tế bào sinh tinh (2n), cá thể này:
A. luôn sinh ra đời con mắc đột biến dị bội
B. không thể cho giao tử n + 1
C. chỉ tạo ra các giao tử không có sức sống
D. có thể sinh ra một tỉ lệ con bình thường

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tế bào sinh tinh

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbXY ,Giảm phân bình thường ,thực tế cho mấy loại tinh trùng :
A. 8 B. 4 C. 2 D. 6

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hoán vị gen

Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen frac{AD}{ad} đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 18%. Tính theo lí thuyết, cứ 1000 tế bào sinh tinh của cơ thể này giảm phân thì số tế bào không xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d là
A. 180. B. 820. C. 360. D. 640.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay