tế bào sinh trứng

1 kết quả phù hợp trong mục tế bào sinh trứng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân bào nguyên nhiễm

Phân bào nguyên nhiễm chỉ xuất hiện ở nhóm tế bào nào sau đây: A. Tế bào sinh tinh ,phagơ B. Tế bào lá cây ,vi khuẩn C. Tế bào sinh trứng,vi khuẩn D. Tế bào rễ,tế bào lá< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay