thể đa bội

5 kết quả phù hợp trong mục thể đa bội
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân gây ra hiện tượng thể đa bội

Những nguyên nhân gây ra hiện tượng thể đa bội là:
1. Rối loạn phân bào I; 2. Rối loạn phân bào 2;
3. Lai khác loài; 4. Tách tâm; 5. Dung hợp tâm.
Câu trả lời:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 1, 2;

B. 1, 3;

C. 1, 2, 3;

D. 1, 2, 3, 4, 5

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thể đa bội hóa

Thể đa bội hóa khác nguồn là cơ thể có
A. Tế bào mang bộ nhiễm sắc thể (NST) lưỡng bội 2n
B. Tế bào mang bộ NST tứ bội
C. Tế bào chứa bộ NST lưỡng bội với một nửa bộ phận từ loài bố và nửa kia nhận từ loài mẹ, bố và mẹ thuộc hai loài khác nhau
D. Tế bào chứa 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài bố mẹ khác nhau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp gây sốc nhiệt

Phương pháp gây sốc nhiệt làm chấn thương bộ máy di truyền của tế bào nên thường dùng để gây đột biến
A. Gen B. Thể đa bội C. Cấu trúc NST D. Thể dị bội

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế phát sinh thể đa bội

Cơ chế phát sinh thể đa bội là gì?
A. Bộ NST tăng lên gấp bội B. Rối loạn trong sự hình thành thoi vô sắc
C. Sự biến đổi kiểu gen D. Tất cả các cặp NST không phân li

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình hình thành của thể đa bội

Một thể đa bội chỉ được hình thành từ một thể đa bội khảm khi:
A. Cơ thể khảm phải là sự sinh sản hữu tính
B. Cơ thể khảm đó có khả năng sinh sản sinh dưỡng
C. Cơ thể khảm đó thuộc loài sinh sản theo kiểu tự thụ phấn
D. Cơ thể khảm đó là loài lưỡng tính< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay