thể dị đa bội

2 kết quả phù hợp trong mục thể dị đa bội
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể dị đa bội và thể tự đa bội

Sự khác nhau cơ bản của thể dị đa bội( thể song nhị bội ) so với thể tự đa bội là
A. Tổ hợp của hai tính trạng của hai loài khác nhau
B. Tế bào mang cả hai bộ NST của hai loài khác nhau
C. Khả năng tổng hựop chất hữu cơ kém hơn
D.Khả năng chống chịu và phát triển bình thường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thể dị đa bội,

Khi nói về thể di đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Thể dị đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.
B. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.
C. Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.
D. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay