thể đột biến

2 kết quả phù hợp trong mục thể đột biến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của đột biến gen

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Đột biến gen làm xuất hiện cá alen khác nhau trong quần thể.
B. Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.
C. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.
D. Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

điều kiện đột biến gen trở thành thể đột biến

Trong trường hợp nào một đột biến gen trở thành thể đột biến:

A. Gen đột biến trội B. Tất cả đều đúng

C. Gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen trên NST Y, cơ thể mang đột biến là cơ thể mang cặp NST giới tính XY

D. Gen đột biến lặn xuất hiện ở trạng thái đồng hợp tử< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay