Bài tập về thể tam nhiễm

3 kết quả phù hợp trong mục thể tam nhiễm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai tạo ra cây tam nhiễm kép

Ở đậu Hà Lan xảy ra đột biến lệch bội tạo ra các cây đậu tam nhiễm kép (2n+1+1). Số loại thể tam nhiễm kép tối đa có thể thu được là:
A. 16 B. 21 C. 7 D. 42

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai ở đậu hà lan

Ở đậu Hà Lan xảy ra đột biến lệch bội tạo ra các cây đậu tam nhiễm kép (2n+1+1). Số loại thể tam nhiễm kép tối đa có thể thu được là:
A. 16 B. 21 C. 7 D. 42

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính thể tam nhiễm kép

Loài A có bộ NST 2n = 24, thể tam nhiễm kép của loài này có số NST là
A 26. B 28. C 36. D 48.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay