thể tích rượu

2 kết quả phù hợp trong mục thể tích rượu
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng rượu thu được

Cho 18 gam C_{6}H_{12}O_{6} (glucozơ) lên men rượu.
a/ Tính thể tích khí CO2 sinh ra biết hiệu suất phản ứng lên men rượu đạt 75%.
b/ Tính khối lượng rượu thu được.
c/ Pha rượu trên thành rượu 40^{circ}. Tính thể tích rượu 40^{circ} thu được. Biết khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng rượu nguyên chất

Cho 20 ml rượu etylic 96o tác dụng với Na dư
a) Tìm thể tích và khối lượng rượu nguyên chất, biết Dr = 0,8 g/ml
b) Tính thể tích H2 thu được ở đktc biết D_{H_{2}O} = 1 g/ml.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay