thể truyền

2 kết quả phù hợp trong mục thể truyền
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về thể truyền

Thể truyền là gì?
A. Plasmit của vi khuẩn B. Phân tử ADN có khả năng mang gen ghép và tự nhân đôi độc lập
C. Thể thực khuẩn Lambda D. Tất cả đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kĩ thuật cấy gen với plasmit và với phage làm thể truyền

Điểm giống nhau trong kĩ thuật cấy gen với plasmit và với phage làm thể truyền là:
A. Protein tạo thành có tác dụng tương đương B. Thể nhạn đều là E.coli
C. Các giai đoạn và các loại enzim tương tự D. Đều chuyển được gen của loài này vào NST loài khác< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay