thí nghiệm

10 kết quả phù hợp trong mục thí nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp gồm Ag và Cu

Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp gồm Ag và Cu (hỗn hợp X):
(a) Cho X vào bình chứa một lượng dư khí O3 (ở điều kiện thường)
(b) Cho X vào một lượng dư dung dịch HNO3 (đặc)
(c) Cho X vào một lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O2)
(d) Cho X vào một lượng dư dung dịch FeCl3
Thí nghiệm mà Cu bị oxi hóa còn Ag không bị oxi hóa là:
A. (c) B. (a) C. (b) D. (d)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hóa chất dùng điều chế clo

Các hoá chất có thể dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là :
A. NaCl, H2O B. KMnO4, KClO3, NaCl và HCl
C. KMnO4, KClO3, MnO2 và HCl D.Tất cả các trường hợp trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về bước sóng ánh sáng

Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:
A. λ = 0,40 μm B. λ = 0,45 μm
C. λ = 0,68 μm D. λ = 0,72 μm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm của Young

Trong thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda=0,5 mu m. khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp:
A. 2,5mm B. 0,1mm C. 0,5mm D. 1,25mm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính bước sóng của bức xạ

Trong một thí nghiệm I–âng, hai khe hẹp S1, S2 cách nhau một khoảng a=1,6mm. Màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng D=1,25m. Đo khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng bậc 12 thì được 4,8mm. Bước sóng của bức xạ sử dụng trong thí nghiệm này là
A.lambda=559nm Blambda=512nm C.lambda=256nm D.lambda=480nm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vi trí của vân trung tâm

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng vị trí vân tối thứ n so với vân trung tâm cách vận trung tâm một khoảng
A. x=nfrac{lambda D}{a} B. x=left ( 2n+1 
ight )frac{lambda D}{a} C.x=left (n-1/2
ight )frac{lambda D}{a}.
D. x=left (n+1/2
ight )frac{lambda D}{2a}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm của I âng

Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng của ánh sáng đơn sắc. Khi tiến hành trong không khí người ta đo được khoảng vân i = 2 mm. Đưa toàn bộ hệ thống trên vào nước có chiết suất n = 4/3 thì khoảng vân đo được trong nước là:
A. 2 mm B. 2,5 mm C. 1,25 mm D. 1,5 mm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thí nghiệm y-âng

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc:lambda_{1}=0,42mu m (màu tím); lambda_{2}=0,56mu m(màu lục); lambda_{3}=0,70mu m (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu lục. Số vân tím và vân đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là
A. 19 vân tím; 11 vân đỏ. B. 18 vân tím; 12 vân đỏ.
C. 20 vân tím; 12 vân đỏ. D. 20 vân tím; 11 vân đỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thính nghiệm i-âng về giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6mu m, màn quan sát cách hai khe 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là

A: i = 0,3m. B: i = 0,4m. C: i = 0,3mm. D: i = 0,4mm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thính nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64µm và λ2 = 0,48µm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là:
A: 3,6mm. B: 4,8mm. C: 1,2mm. D: 2,4mm.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay